Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սուսաննա Ռազմիկի Առաքելյան

Դոցենտ | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 թ-ից դոցենտ
2003 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ,
1987 - 1991 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ, գերմանական բանասիրության ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ին գերմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2005 թ-ին ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2000 թ-ին գերմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1990 - 2000 թթ. գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
գերմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն (ազատ)

Գերմաներենի Բառակազմության Ուսումնասիրության Արդի Միտումները
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 25-35 էջ
Lexikologie des Deutschen
2017 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 142 էջ
Կարգային հոմանիշությունն արդի գերմաներենի բառակազմության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 88-95 էջ, Հայաստան
|
Բառակազմական -ier- օտար բաղադրիչի կարգավիճակը ժամանակակից գերմաներենում
2012 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում» հանդես N4, Երևան 2012, էջ 3 - 7
|
Մակնիշների անվանման լեզվական յուրահատկությունները Գերմաներենում
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում N4, Երևան 2010, էջ 44 - 48
|
Գերմաներեն լեզվի նոր ուղղագրությունը
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2007, 44 էջ
|
Գերմաներենի հնչույթային համակարգի տրպաբանական առանձնահատկությունները
2006 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Մակմիլան Արմենիա», Երևան, 2006
|
Առաքելյան Ս. Ռ. , Աստվածատրյան Մ. Գ. , Սարգսյան Ս. Մ.
Գերմաներենի դասագիրք III դասարանի համար
2004 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 2004
Գերմաներենի հնչույթային համակարգի յուրացման գործնական խնդիրները
2003 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2003,
էջ 148 - 153
|
Առաքելյան Ս. Ռ. , Աղայեկյան Ք. Ն., Սարգսյան Լ. Ա. , Աստվածատրյան Մ. Գ.
Գերմաներենի դասագիրք VIII դասարանի համար
1999 | Գիրք/Book
Դասագիրք, «Մակմիլան Արմենիա», Երևան, 1999