Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սուսաննա Նիկիտի Ասիկյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
1971 - 1975 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1976 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
1982 - 1991 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ֆակուլտետի լաբորատորիայի վարիչ և ժամավճարային կարգով անգլերեն լեզվի դասախոս
1976 - 1982 թթ. ԵՊՀ ծրագրավորված ուսուցման բաժնի ավագ լաբորանտ և ժամավճարային կարգով անգլերենի դասախոս

Դասընթացների մասնակցություն
2016 թ. Անգլերենի իմացության միջազգային քննության (iTEP) վկայագիր
2015 թ. Հայաստանի բրիտանական խորհրդի «Face to Face IELTS Teacher Training» դասընթացին մասնակցության հավաստագիր
2010 թ. «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի հավաստագիր
2003 թ. «Անգլերեն լեզու» մասնագիտությամբ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
2014 թ. «Promoting Independent Learning» միջազգային գիտաժողովին գիտական հոդված ներկայացնելու հավաստագիր
2014 թ. գիտամեթոդական IV միջազգային գիտաժողով, ՌՀՀ
2008 թ. «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրները. օտար լեզուների դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» II միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողով, ՌՀՀ

Հասարակական գործունեություն
Ֆակուլտետի արհկոմի անդամ, «ԵՊՀ բանբեր» գիտական հանդեսի (սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն) խմբագրական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (վարժ)

О формировании у студентов отвественности за свое обучение
2008 | Թեզիս/Thesis
ՌՀՀ, 2008թ., «Проблемы романо-германской филологии : теория и методика преподавания иностранных языков », 106 էջ
Об улучшении организации работы студентов, изучающих иностранный язык на неязыковых факультетах. On the improvement of the work organization for foreign language students at non-linguistic departments
2007 | Հոդված/Article
FLSP N6,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., 105-110 էջ
К проблеме дистанционного обучения иностранным языкам на неязыковых факультетах
2005 | Հոդված/Article
FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 164-169 էջ
«Համագործակցության» ուսուցում անգլերեն լեզվի դասերի ժամանակ
2004
Հոդված
Дистанционное обучение инностранным языкам и проблема контроля
2004 | Հոդված/Article
FLSP N4,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004թ., 155-160 էջ
Նախդիրների English-Armenian-Russian բառարան
2003 | Գիրք/Book
Բառարան, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003 թ.
Эффективность использования коммуникативного метода обучения иностранному языку
2003 | Հոդված/Article
FLSP N3,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003թ., 153-163 էջ
К вопросам дистанционного образования
2003 | Հոդված/Article
ՌՀՀ, 2003թ., Проблемы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков., РАУ
Անգլերեն լեզվի քերականական ձեռնարկ
2002
Ոսումնական ձեռնարկ
Роль домашнего чтения при обучении иностранному языку на неязяковых факультетах
2002 | Թեզիս/Thesis
ԵՊՀ, 2002թ.,1-ին միջազգային գիտաժողով, 1 էջ
Некоторые аспекты повышения эффективности обучения иностранному языку на неязыковых факультетах
2002 | Հոդված/Article
FLSP N2,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002թ., 164-170 էջ
Անգլերեն լեզվի դասերին խմբային հաղորդակցման ուսուցում
2001
Հոդված
ԵՊՀ, 2001թ.
Использование аудирования для навыков устной речи на неязыковых факультетах
2001 | Հոդված/Article
ՌՀՀ, 2001թ., Проблемы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков., РАУ,119-126 էջ
Обучении культуре общения
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ,1999թ. Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում, 110-115 էջ
Ոչ լեզվաբանական ֆակուլտետներում կարդալու ուսուցման ժամանակ տեքստի ընտրությունը
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ,1999թ.
Память и индивидуальные различия
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ,1996թ.,Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում, 70-76 էջ
Некоторые проблемы обучении чтению и говорению
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, 1995թ., Иностранные языки в высшей школе, 159-165 էջ
Взаимовлияние при обучении чтению и аудированию
1995 | Հոդված/Article
Иностранные языки, зарубежная литература, Междувузовский сборник научных трудов, ԵՊՀ, 1995թ., 165-172 էջ
Некоторые аспекти обучении аудированию
1989 | Հոդված/Article
Иностранные языки, зарубежная литература, Междувузовский сборник научных трудов, ԵՊՀ, 1989թ., 133-142 էջ