Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Յուրիկ Միշայի Գաբրիելյան

Ամբիոնի վարիչ | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից պրոֆեսոր
2001 թ-ին բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ
1989 թ-ին դոցենտ
1988 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
1998 թ-ին ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 009 խորհրդի անդամ
1999 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1998 - 1995 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր և համեմատկանան լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1988 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1982 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի լեզվահնչունային կաբինետի վարիչ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1999 - 2010 թթ. Գերմանիայի Մաննհայմի, Ֆրանկֆուրտի և Հայդելբերգի համալսարաններ

Օտար լեզուներ
գերմաներեն, ռուսերեն,անգլերեն (ազատ)

Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte (Գերմաներենի պատմության հիմնահարցեր)
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, հեղինակային հրատ., 2018թ․, 128 էջ
Լեզվական հաղորդակցության տեսություն
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018, 66 էջ
Grammatiktheorien moderner Germanistik
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 80 էջ
Praktische Deutsche Grammatik
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 230 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայերի և հայերենի ծագման խնդիրներն ըստ լեզվաբանական և գենետիկական տվյալների
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Գ. Ջահուկյանը և արդի հնդեվրոպաբանական տեսությունները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 16-22
|
Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 97 էջ
|
Հարաժամանակայնությունը որպես լեզվի ուսումնասիրության հայեցակետ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 42-49
|
Գերմաներենի տեսական քերականություն
2013 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, 114 էջ
|
Վերաբերականությունը և ցուցայնությունը ըստ բնական մոտեցման
2011 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» գիտական աշխատությունների ժողովածու N 12, ԵՊՀ հրատ. Երևան 2011, էջ 58 - 62
|
Deutsch für die Oberstufe
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010
|
Deutsche Grammatik in Theorie und Praxis
2008 | Գիրք/Book
Textbook, VERLAG DER UNIVERSITÄT JEREWAN, JEREWAN 2008, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008
|
Praktische deutsche Grammatik
2008 | Գիրք/Book
Textbook, Verlag Der Universität Jerewan, Jerewan 2008,, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008
|
Sprachtypologie und Sprachvergleich
2007 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007
Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006
|
Հնդեվրոպական լեզուներում հոլովական ձևերի զարգացման խնդիրը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 84-90
|
Հայերը, խեթերը և գերմանները
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 54-59
|
Հայերենը և նախահնդեվրոպական լեզուն
2001 | Գիրք/Book
Մակմիլան - Արմենիա, Երևան 2001, 224 էջ
|
Հնդեվրոպական բաղաձայների տեղաշարժը հայերենում և գերմանական լեզուներում
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 97-102
|
Հ. Հյուբշմանի տեսության զարգացումը հայագիտության մեջ
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (61), Երևան 1987թ., էջ 38-50
|