Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Լևոն Գառնիկի Բաբաջանյան

Ասիստենտ | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, մագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. Սոցիալական փիլիսոփայության և Բարոյագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու («Ցինիզմը որպես ամբոխի մարդու սոցիոմշակութային դիմակ» - 2016)

Աշխատանքային փորձ
2016 - 2017 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դասախոս
2017 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտություն, Բիոէթիկա, Գիտական և գործարար գրագրություն և էթիկա, Փիլիսոփայության հիմունքներ, Քաղաքական էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական փիլիսոփայություն, Քաղաքական էթիկա, Բիոէթիկա, Պոստմոդեռնի փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Erasmus + Teaching staff mobility program, Լյովենի կաթոլիկ համալսարան, Բելգիա, 2018

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

levonbabajanyan@ysu.am

Պոպուլիզմի և ցինիզմի` որպես «նեղ» գաղափարախոսությունների սահմանումների համեմատական վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 31-44
|
Քաղաքական կյանքի բեմականացման փոխակերպումները արդի քաղաքական գործընթացների համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 31-42
|
Զանգվածային ցինիզմն իբրև սոցիոմշակութային հակահամակարգ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 33-44
|
Проблема «Другого» в социокультурном пространстве текучей современности
2017 | Հոդված/Article
Ереван, Издательство Ереванского государственного университета, 2017, стр. 18-25
Ցինիզմը որպես իդեալների կազմաքանդման սոցիոմշակութային հետևանք
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016, 1, 196-211 էջ
|
Ամբոխի մարդաբանական բնութագիրը հետարդիականության համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 34-50
|
Առասպելը որպես ամբոխի մարդու սոցիոմշակութային իրականության կառուցարկման գործիք
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-21
|
Ստվերային ինքնությունը որպես «ամբոխի մարդու» սոցիոմշակութային որակ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 2 (17), էջ 17-34
|
Դիմավորության և անդեմության երկընտրանքը զանգվածային հասարակության սոցիոմշակութային միջավայրում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-14
|
Չմասնակցությունը որպես սոցիոմշակութային կենսակերպ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 3-14
|
Ցինիզմի ձևավորման սոցիոմշակութային նախադրյալները
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 36-47
|
Զանգվածները որպես սոցիոմշակութային արժեքների «գերեզմանոց»
2011 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», Պրակ 8, Երևան, Լիմուշ, 2011թ., էջ 97-110
|