Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Մարինե Արմենի Միքայելյան

Ասիստենտ | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին (Կարմիր դիպլոմ, Եզնիկ Կողբացու անվան անվանական կրթաթոշակառու)

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 29.01.2004
ԺԹ 00 03 – «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտություն
Ատենախոսության թեմա՝ «Հատուկ կարիքներով երեխաների հոգեբանական հարմարումը դպրոցին համատեղ ուսուցման պայմաններում»

Աշխատանքային փորձ
2017թ. մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2017թ. մինչ այժմ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2015-2017 Երևանի պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2013-2017 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011-2013 թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի “Ուրարտու” համալսարանի դասախոս
2008-2009 թթ. Վ. Բրյուսովի անվ. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի ավագ դասախոս
1998-2002 թթ. Երևանի “Սասուն Միքայելյան” վարժարանի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Ընդհանուր հոգեբանություն
Անձի հոգեբանություն
Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն
Հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն և մեթոդներ
Տարիքային հոգեբանություն
Մագիստրատուրա
Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություն և տեխնոլոգիաներ
Սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից ուսումնասիրություններ
Անձի զարգացման ժամանակակից տեսություններ
Անձի ուսումնասիրման տեսագործնական հիմունքներ
Զինծառայողների հոգեբանական շտկում և վերականգնում
Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների հոգեբանություն
Մանկան հոգեբանություն և տարիքային հոգեդիագնոստիկայի մեթոդներ
Մանկավարժական հոգեբանութուն
Ներառական կրթության հոգեբանություն
Հատուկ հոգեբանություն
Մանկան զոհաբանություն
Սեռային դաստիարակության հոգեհիգիենա
Հոգեշտկում արվեստի միջոցով

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի զարգացման տարիքային փուլեր
Անձի տեսագործնական ուսումնասիրում
Երեխայի հոգեսեռական զարգացում
Բռնության և զոհի հոգեբանություն
Հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների զարգացման հոգեբանական օրինաչափություններ
Ներառական կրթություն
Կրթության հոգեբանություն
Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն
Սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014-մինչ այժմ ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող թեմա՝ «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական և արժեբանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում»
2005-2007 ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ ֆինանսավորվող թեմա` «Մաթեմատիկական կրթության հիմնահարցերը հանրակրթության պետական կրթակարգի ներդրման պայմաններում»
1998-2000 Հատուկ կարիքներով երեխաների ինտեգրումը հասարակության մեջ (TEMPUS)
1997 Հոգեբանական վերականգնողական աշխատանք Ադրբեջանից գաղթած հայ կանանց հետ
1996-1998 Տոկունության ծրագիր (Edith Grotberg)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն և մեթոդներ
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ճարտարագետ, 2018թ․, 184 էջ
Особенности психологического компонента учебно-познавательной практики студентов
2017 | Հոդված/Article
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании. 2017, стр. 399֊402
|
Միջին դպրոցական տարիքի երեխաների ստեղծագործական երևակայության ուսումնասիրումը
2017 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկական կրթություն» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 2017թ․, էջ 136-141
|
Միքայելյան Մ. Ա. , Կիրակոսյան Ն.
Աշակերտների խառնվածքի տիպերի և մաթեմատիկա առարկայից ուսումնական առաջադիմության միջև հարաբերությունը
2017 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկական կրթություն» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 2017, էջ 141-146
|
Աշխատակիցների նկատմամբ հոգեբանական բռնության դրսևորումները
2017 | Հոդված/Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք, 2017, 1, էջ 255-260
|
Միքայելյան Մ. Ա. , Կիրակոսյան Նարինե
Մաթեմատիկա առարկայից աշակերտների ուսումնասկան առաջադիմության և նրանց շփվողականության, նյարդային կայունության միջև հարաբերությունը
2017 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան դպրոցում, 2017, 5 (113), էջ 17-29
|
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և բնականոն զարգացումով երեխաների հաղորդակցական ու կազմակերպչական ունակությունները
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 172-177
|
Բռնության և զոհի հոգեբանություն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ճարտարագետ: 2016թ․, 164 էջ
|
Հայ հասարակության մեջ զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող մարդկանց ներառման պատմական նախադրյալները
2016 | Հոդված/Article
Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ : 2016թ․, 4, 116-123 էջ, Հայաստան
|
С. В. Заневский, М. А. Микаелян , Н. Н. Новикова, Н. А. Королёва, И. С. Якиманская, С. Д. Якушева
Инновации в Российской системе образования и за рубежом: Монография
2015 | Գիրք/Book
Изд. СибАК, 2015, 212 стр.
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) աշակերտների դպրոցական մոտիվացիան և հարմարումը ներառական դպրոցում
2015 | Հոդված/Article
Ներառական կրթություն.ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները, 2015, 76-81 էջ
Շախմատ առարկայի նկատմամբ մոտիվացիայի շարժընթացը տարրական դպրոցում
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 211-215 էջ
|
Շախմատի դասավանդման ներգործությունը հոգեկան որակների ձևավորման վրա
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2015թ․, 1, 125-138 էջ
|