Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Անի Կամոյի Գրիգորյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթություն
2018-ից առ այսօր. Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսության և պատմության, անձի հոգեբանության» մասնագիտացում
2016-2018թթ. Մագիստրոսի աստիճան, Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն,
2012-2016թթ. Բակալավրի աստիճան, Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2019թ-ից առ այսօր դասախոս, Երևանի պետական համալսարան, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2018թ.-ից առ այսօր, կրտսեր գիտաշխատող, Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Անձի հոգեբանության ամբիոնի «Անձ և սոցիալական միջավայր» լաբորատորիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (գործնական և լաբորատոր)
Անձի հոգեբանություն (գործնական)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի սուբյեկտություն, անտիցիպացիայի ֆենոմենը հոգեբանության մեջ, հոգեբանական հետազոտությունների որակական և քանակական մեթոդներ, հոգեբանական հետազոտությունների կազմակերպում և անցկացում, մաթեմատիկական վիճակագրությունը հոգեբանության մեջ:

Մասնագիտական դասընթացներ
“Human Rights and Global Health Challenges” ամառային դպրոց (հեռավար), Գրոնինգենի համալսարան, Նիդեռլանդներ (06/07/2020-11/07/2020)
«Որակական հետազոտությունը կլինիկական հոգեբանության մեջ» թրեյնինգային դասընթաց, (24ժամ) «Տեղ» միջսուբյեկտային հումանիտար-ճանաչողական նախաձեռնություն, Երևան, Հայաստան (02/2020-04/2020)
«Նույնականացման ինտեգրացում» թրեյնինգային դասընթաց (42 ժամ), «Փսիխոսինթեզ» հոգեբանական կենտրոն, Երևան, Հայաստան (02/2020-05/2020)
R ծրագրավորման դասընթաց (20ժամ)․ «Հզորացնելով գիտությունը» ծրագիր գիտնականների համար, Հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոն, Երևան, Հայաստան (11/2019-12/2019)
«Աշխատանք աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ»․ պրակտիկ դասընթաց, «Թի Էմ Էմ Ուսուցման և Զարգացման Կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Հայաստան (12/2016)
«Հոգեբանական հետազոտության հմտություններ» պրակտիկ դասընթաց, ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան (02/2015–04/2015)
«Խմբավարի հմտություններ խմբավարների համար» թրեյնինգային դասընթաց, «Նոր մտքով, նոր սերունդ» գիտամշակութային ՀԿ, Երևան, Հայաստան (06/2013-11/2013)

Մասնակցություն գիտաժողովների
7-րդ Միջազգային գիտաժողով և հատուկ աշխատաժողով՝ կազմակերպված ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի կողմից, Երևան, Հայաստան (10-13/10/2019)
Ցավի կառավարումը պալիատիվ խնամքում․ Հայաստանում ռեֆորմների կիրառում․ Երևան, Հայաստան (07-08/06/2019)
«Դատական հոգեբանություն» միջազգային գիտաժողով, ԵՊԲՀ, Հայաստան (20-21/09/2018)
«Տեսական և կիրառական հոգեբանույան ժամանակակից հիմնահարցերը» 4-րդ միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, Հայաստան (10-13/10/2013)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office (Word, Excel etc.), SPSS Statistics, SPSS AMOS, The PROCESS macro for SPSS, R programming

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դրամաշնորհային ծրագրեր
Անձ և սոցիալական վարք. Քովիդ-19-ի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հոգեբանական հետևանքները Հայաստանում, Գիտության կոմիտե, ԿԳՄՍ նախարարություն (2020-2023)
Սովորող երիտասարդների սուբյեկտիվ բարեկեցությունը ձևավորվող հասունության տարիքում, Գիտության կոմիտե, ԿԳՄՍ նախարարություն (2020-2022)

Կրթաթոշակներ
Հովհան Որոտնեցու անվան կրթաթոշակ, ԵՊՀ (2014-2017)

Անի Գրիգորյան , Grigoryan A., Natasza Kosakowska‐Berezecka, Tomasz Besta
Country‐level and individual‐level predictors of men's support for gender equality in 42 countries
2020 | Հոդված/Article
European Journal of Social Psychology, 2020
Անի Գրիգորյան , Խաչատրյան Ն.
Մշակութային չափումների տեղայնացման փորձը «Արժանապատվության», «Պատվասիրության», «Դեմքը չկորցնելու» մշակույթների օրինակով
2020 | Հոդված/Article
2020 // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43007810&pf=1
Հոգեբանական իրավահավակնության և անձնային բնութագրերի հարաբերությունը
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանության գիտական հանդես, Երևան 2019, #2(4), էջ 316-322
Անի Գրիգորյան , Մանուսյան Ս․
Գործող անձն ու ժամանակային հեռանկարները․ էմպիրիկ ուսումնասիրության փորձ
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանության գիտական հանդես, Երևան, 2018, No 2, էջ 65-75
Անի Գրիգորյան , Գալստյան Ա․
Թեմատիկ ապերցեպցիոն թեստի հոգեչափողական և հոգեդիագնոստիկ բնութագրերը
2018 | Հոդված/Article
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես («Դատական հոգեբանության ժամանակակից հիմնահարցերը» գիտաժողովի նյութեր),Երևան 2018, էջ 47-49
Անձնային իմաստների ժամանակային չափումը
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտաժողովի նյութեր, 2015, Երևան, 2016, էջ 120-122
Անի Գրիգորյան , Գրիգորյան Ա․
Ինքնության հարցերը սոցիալական ակտիվիզմում․ Հայաստանում հոգեբանական հետազոտության ուղենիշներ
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության ժամանակակից հիմնահարցերը», 5-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 197-200