Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Աննա Ալբերտի Նադոյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2002-2004թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <<Ուրարտու>> համալսարան(մագիստրատուրա)<<Սոցիալական աշխատանք>> մասնագիտությամբ
1989-1994թթ. Երևանի Պետական ՀամալսարանՓիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2010թ. Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,<<Տարեցների սոցիալ-հոգեբանական հարմարման գենդերային առանձնահատկությունները>>, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2000-մինչ այսօր Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <<Ուրարտու>> համալսարանում (որպես դասախոս <<Սոցիալական աշխատանք>>ֆակուլտետի դեկան
2011- մինչ այսօր Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային ակադեմիայում
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2012- մինչ այսօր Երևանի Պետական Համալսարանի <<Ընդհանուր հոգեբանության>> ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընտանեկան կյանքի էթիկա և հոգեբանություն
Սթրեսի ախտորոշում և կառավարում
Անձ և հոգեբանական հարմարում
Գենդերային հոգեբանություն
Կառավարման հոգեբանություն
Աշխատակազմի ուսուցման և մոտիվացիայի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիրառական հոգեբանություն, Հերոնթոլոգիա, Սթրեսոլոգիա, Գենդերային հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Պրակտիկ հոգեբանների միավորում ՀԿ

Մասնագիտական որակավորման և վերապատրաստման դասընթացներ
2004թ. հոկտ.8-22- Կոգնիտիվ թերապիայի դասախոսական շարք-Ամերիկյան համալսարան, դոկտոր Լուիզ Ազնավուր
2012թ.հունիս 28-30- SYSTEMIC APPROACH TO FAMILY AND COUPLES PSYCHOTHERAPY, Texas Wesleyan Univesrity, Ph. D. EditaRuzgayte
2012թ. հունիսի 28-30, ERICKSONIAN HYPNOSIS AND PSYCHOTHERAPY , Betty Alice Erickson, LPC
2014թ. մայիսի 5- Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում , եռափուլ դասընթացներ, ՀՀ ԿԳՆ, THE WORLD BANK
2016թ. հոկտեմբերի 24-26-Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում, Seminar on Updates in Menthal Health, Ministry of Republic of Armenia, Armenian Pediatric Association
2016թ. հոկտեմբերի 25-26-Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում, Master Class on Updates in Menthal Health, Ministry of Republic of Armenia, Armenian Pediatric Association
2018թ. ապրիլի 16-19 Վաղ մանկական տարիքի երեխաների հոգեբուժական, ծնողավարության գնահատում, ծնող-երեխա առաջնային հարաբերություններ. Մանկական տրավմա:Մոտեցումներ և հետևանքներ, Երևան, Արաբկիր ԲՀ, Ժնևի համալսարանական հիվանդանոց, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն
2019թ. ապրիլի 29-30, մայիսի 2-3 Միջանձնային և միջմասնագիտական հարաբերությունները տարբեր մասնագետներից կազմված խմբերում, Ժնևի համալսարանական կլինիկա, Արաբկիր ԲՀ

Ա. Նադոյան , Ա. Վարդանյան
Ինֆորմացիոն հոգեբանական անվտանգություն և ինքնագնահատականի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
<<Անվտանգության արդի հիմնախնդիրները>> գիտաժողովի նյութեր, Եր.: <<ԵՊՀ>> հրատ., 2021
Ա. Նադոյան , Գ. Մինասյան
Հոգեբանական անվտանգության դերը զինծառայության պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
<<Անվտանգության արդի հիմնախնդիրները>> գիտաժողովի նյութեր, Եր.: <<ԵՀ>> հրատ., 2021
Տեղեկատվական հոգեբանական ներազդումը և հանրույթի հոգեբանական անվտանգությունը
2021 | Հոդված/Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՀ, Եր.: <<ԵՀ>> հրատ., 2021: Գիրք 12
Զինծառայության պայմաններում դրսևորվող ագրեսիան որպես հակասոցիալական վարքի բաղադրիչ
2020 | Հոդված/Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու ԵՀ., -Եր.:<<ԵՀ>> հրատ., 2020: Գիրք 11
Особенности межкультурного общения в образовательной сфере /опыт Армении/: Международная научно-практическая конференция
2020 | Գիրք/Book
Сборник статей. Россия, Тверь. 2020
Особенности межкультурного общения в образовательной сфере /опыт Армении/:
2020 | Հոդված/Article
Международная научно-практическая конференция. Сборник статей. Россия, Тверь. 2020
Особенности поведения у лиц пожилого возраста
2019 | Հոդված/Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՀ., -Եր.:<<ԵՀ>> հրատ., 2019: Գիրք 10 /02/, 266-274էջ
Շեղվող վարքը զինծառայության պայմաններում
2019 | Հոդված/Article
<<Արդի հոգեբանության գիտական հանդես>> միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր.: <<Էդիտ Պրինտ>> հրատ., 2019, էջ 377-384
Տարեց հասակը և սուբյեկտիվ վերահսկումը այդ ժամանակահատվածում
2017 | Հոդված/Article
<<Արդի հոգեբանության գիտական հանդես>> միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր.: <<Էդիտ Պրինտ>> հրատ., 2017, էջ 183-187
Վալեոլոգիական վարքագծի դերը տարեց հասակում
2015 | Հոդված/Article
<<Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները>> V միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր.:<<Էդիտ Պրինտ>> հրատ., 2015, էջ 225-228
Անձ և հոգեբանական հարմարում
2014 | Հոդված/Article
Ուսումնական ծրագիր, Լազերքոփի, Եր., 2014
Պալիատիվ խնամքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
2014 | Հոդված/Article
Եվրոպական ակադեմիա, գիտական հոդվածների ժողովածու, <<ԵՏԱ>> հրատ.,2014: Գիրք 5 եջ 117-121
Սթրեսի առաջացման և կառավարման հոգեբանական խնդիրը //Եվրոպական ակադեմիա, գիտական հոդվածների ժողովածու
2013 | Հոդված/Article
Եվրոպական ակադեմիա, գիտական հոդվածների ժողովածու, <<ԵՏԱ>> հրատ.,2013: Գիրք 4 եջ 157-159
Տարեցի սոցիալական և սեռադերային հարմարման մեխանիզմը
2011 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Զանգակ 97, 3-4, Եր.2011
Մահվան մասին մտորումները ծերունական տարիքում
2005 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Զանգակ 97, 2-3, Եր. 2005, էջ 89-93