Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Գագիկ Սարգսի Պետրոսյան

Դասախոս | Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա
2010 թ-ից մինչև այժմ, ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2010 - ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2013 - Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Կոնֆլիկտի հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության տեսություն, պատմություն, մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գիտակցության և անգիտակցության հիմնախնդիրը հոգեբանության գիտականացման համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 40-53
|
Ո՞ւր է տանում հոգեբանության զարգացումը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 39-49
|
Հոգեկան իրականության տրվածության հիմնախնդիրը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-63
|
Հոգեբանության պատմության նշանակությունն ու սահմանները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 49-61
|
«Հարացույց» հասկացության կիրառումը հոգեբանությունում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 71-82
|
Հոգեբանության հումանիտար արմատները
2015 | Հոդված/Article
Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 33-45 էջ
|
Հոգեկան գոյության սահմանները
2012 | Հոդված/Article
Գիտության աշխարհում գիտահանրամատչելի հանդես, N 4,Երևան, 2012,էջ 14-17
|
Արդի հասարակությունն ու հոգեբանության էմպիրիստական և մետաֆիզիկական կողմերը
2012 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012, էջ 228-231
|
Հնարավո՞ր է արդյոք օբյեկտիվ հոգեբանություն
2012 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 2, <<Լիմուշ>> հրատ., Երևան, 2012 թ., էջ 14-21
|
Հոգու մասին հնագույն պատկերացումների ձևավորման առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատ., էջ 90-105, Երևան, 2009
|
«Հոգեբանության պատմություն» առարկայական ոլորտի ձևավորման հիմնահարցը
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» (միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., էջ 108-113, Երևան, 2007
|
Տարածությունն ու ժամանակը հոգեբանության տեսանկյունից
2007 | Հոդված/Article
«Գիտություն և տեխնիկա», N02(522), էջ 22-29, Երևան, 2007
|