Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Նարինե Ասքանազի Հարությունյան

Ասիստենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1993 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Հոգեբանության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1990 - 1992 թթ. ԵՊՀ հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին
1987 - 1992 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, Սոցիալ-հոգեբանական գործոնների ազդեցությունը ժամանակակից ընտանիքի կայունության վրա, Երևան, 2011

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2013 թ. Բ. Հելլինգերի ընտանեկան համախմբումներ և համակարգային հոգեթերապիա, պրակտիկ մասնագետի վկայական
2012 թ. Էրիքսոնյան հիպնոս և հոգեթերապիայի դասընթաց, պրակտիկ մասնագետի վկայական
2012 թ. Ընտանիքի և ամուսնական զույգերի համակարգային խորհրդատվություն և հոգեթերապիա, պրակտիկ մասնագետի վկայական
2007 թ. Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Խաղաղության մշակույթի (կոնֆլիկտաբանության) դասընթաց, բանակցող- հոգեբանի վկայական
2006 թ. Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Անհատական հոգեբանական խորհրդատվության դասընթաց, Անհատական հոգեբան-խորհրդատուի վկայական
2004 - 2005 թթ. Նեյրո-լինգվիստիկ ծրագրավորման և հոգեբանական կարգավորման կենտրոն, ՆԼԾ պրակտիկ մասնագետի վկայական

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1999 - 2009 թթ. ԵՊՀ, հոգեբանության ամբիոնի լաբորանտ, դասախոս համատեղությամբ
1993 - 2001 թթ. Գրիգոր Զոհրապ համալսարան, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն, Մարդաբանություն և համեմատական հոգեբանություն, Հոգեբանական պրակտիկում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընտանիքի հոգեբանության և հոգեթերապիայի, Ազգային հոգեբանության և ազգային ինքնության, Սոցիալական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվության գիտական հիմքերը եվ կիրառական գործառույթները
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(5), 308-313 էջ
Ընտանիքի կայունության հոգեբանական հիմքերը
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 280 էջ
Անձի ինքնիրացման առանձնահատկությունները ամուսնական հարաբերություններում
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 80-87
|
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության նպատակներն ու առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1(46), 48-51 էջ, Հայաստան
|
Ընտանեկան արժեքների համատեղելիության առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ ընտանիքում
2017 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1 (46), 52-55 էջ, Հայաստան
|
Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն
2016 | Գիրք/Book
Ուրարտու համալսարանի հրատարակչություն, 2016թ․, 184 էջ
Роль профессиональной идентичности в процессе выбора старшеклассниками поточного класса
2016 | Հոդված/Article
Высшая школа: Опыт, проблемы, перспективы. 2016, стр. 588-591
Կոգնիտիվ բաղադրիչի դերը դեռահասի էթնիկ նույնականացման գործընթացում
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 177-180 էջ
Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն
2015 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 50 էջ
Факторы адаптации студентов в вузе, Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы
2015 | Հոդված/Article
Материалы VIII Международной научно-практической конференции, РУДН, Москва, 2015, с. 238-241
Հարմարման հոգեբանական նախադրյալները զինվորական ծառայության պայմաններին
2015 | Հոդված/Article
«ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» միջբուհական հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «ՍԻՄ տպագրատուն», Վանաձոր, 2015, էջ 67-72
Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն (զգայություն, ընկալում, ուշադրու¬թյուն)
2015 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 106 էջ
Հուզակամային ոլորտի հոգեբանության պրակտիկում
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2014, 172 էջ
Ն. Ա. Հարությունյան , Է. Վ. Ասրիյան
Ամուսինների ընտանեկան արժեհամակարգի առանձնահատկությունները ժամանակակից հասարակարգում, «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ»
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլ¬տե¬տի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ
Ամուսնական կյանքից բավարարվածության ուսումնասիրությունների համեմատական վերլուծություն
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 122-124
|
Ամուսինների ընտանեկան արժեքների համապատասխանության ձևավորումը որ-պես կայունության նախադրյալ
2012 | Հոդված/Article
«Հասարակություն, ընտանիք, դեռահաս` արդիական խնդիրներ Հայաստանում և Սփյուռքում» միջազգային գիտագործնական համաժողովի հոդվածների ժողովածու, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան, 2012, էջ 91-94
Ընտանիքի կայունության սոցիալ-հոգեբանական գործոնները
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 50-56
Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում
2012 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ
|
Психологическая безопасность личности подростка в контексте социальной одаренности
2011 | Թեզիս/Thesis
Междунар.научно-птакт.конференция “Развитие социальной одаренности детей и молодежи”, Ярославль, 26-27 окт., 20011, с.44-46
Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131
|
Դեռահասի էթնիկ նույնականացման խնդիրը մշակութային արժեհամակարգում
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 107-110
Семейный стресс и совладающее поведение
2009 | Հոդված/Article
"Молодой психолог", Приложение к журналу «Вестник ПГПУ», Пермский государственный педагогический университет, 1/2, 2009, с. 7-8
Ընտանիքի դերային համակարգը սոցիալական հոգեբանության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», թիվ 1-2, «Զանգակ-97», Երևան, 2008, էջ 66-70
Ընտանիքի վերարտադրողական վարքի մոդելավորման առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ», Միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Զանգակ-97», 2007, էջ 96-101
Ընտանիքի տիպերը փոխակերպվող հասարակությունում
2007 | Հոդված/Article
«Կրթության արդի հիմնախնդիրների գիտակիրառական տեսակետները», Երիտասարդ գիտնականների միջբուհական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Կրթության միջազգային ակադեմիայի հրատարակչություն, 2007, էջ 34-37
Ընտանեկան ճգնաժամերի հոգեբանական առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», Երևան, «Զանգակ-97», թիվ 3, 2007, էջ 51-55
Ընտանիքի հիմնական ֆունկցիաները
2006 | Հոդված/Article
«Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցերը», երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 63-71
Անձի հոգեբանական հարմարումը ընտանիքում
2005 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 59-66