Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>

Ֆակուլտետում գործում են Ռուս գրականության, Ռուսաց լեզվաբանության, Տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության, Ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների համար), Ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնները:

Ֆակուլտետում գործում է չորս ուսումնական կաբինետ, այդ թվում ՝ Հունաստանի աջակցությամբ ստեղծված «Հունարենի լսարանըե և Լեհաստանի աջակցությամբ ստեղծված «Լեհերենի լսարանըե:

Ֆակուլտետի բակալավրիատը պատրաստում է ռուսագետ բանասերներ` գիտահետազոտական, ուսուցչական, թարգմանչական գործունեության համար, մի շարք մասնագիտություններով. ռուսաց լեզու և գրականություն, թարգմանչական գործ, լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, իսկ մագիստրատուրայում` ռուսաց լեզու և գրականություն, ռուս գրականության պատմություն, թարգմանչական գործ, ժամանակակից ռուսաց լեզու:

2012/2013 ուսումնական տարում Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատում բացվել է նոր մասնագիտություն՝ հունարեն լեզու և գրականություն: Այս մասնագիտության շրջանակներում պատրաստվելու են ժամանակակից հունարենի և հունական նոր գրականության մասնագետներ, որոնք հետագայում կզբաղվեն դպրոցներում հունարենի և ռուսերենի դասավանդմամբ և հունարենից հայերեն ու ռուսերեն թարգմանություններով, իսկ մագիստրատուրա ավարտելիս հնարավորություն կունենան հունարեն լեզու և գրականություն դասավանդելու հանրապետության բուհերւմ և զբաղվելու գիտահետազոտական աշխատանքով:

Ռուս բանասիրության ֆակուլտետում ուսումնամեթոդական աշխատանքն իրականացվում է հետևյալ հիմնական ուղղություններով.
- ռուս բանասիրություն և թարգմանչական գործ մասնագիտություններին առնչվող առարկաներ, որոնց ուսուցումն ապահովում են ֆակուլտետի ամբիոնները,
- ռուսաց լեզվի գործնական դասընթաց, որը դասավանդում են համալսարանի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում ռուսաց լեզվի (հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնների դասախոսները:

Բացի ավանդական օտար լեզուներից՝ ֆակուլտետում դասավանդվում են նաև բուլղարերեն, լեհերեն, չեխերեն և հունարեն: Յուրաքանչյուր տարի 10-ական ուսանող մեկնում է ամառային լեզվական դասընթացների Հունաստան, Լեհաստան և Բուլղարիա: Վերջին տարիներին 20-ից ավելի ուսանող մասնակցել է Հունաստանում կազմակերպվող հունարեն լեզվի և մշակույթի մեկամսյա արագացված և երկարաժամկետ (8-ամսյա) դասընթացներին:

Ֆակուլտետում կատարվում են նաև մի շարք գիտական ուսումնասիրություններ՝ ռուս գրականության պատմության և տեսության, ռուս լեզվաբանության արդի հիմնահարցերի, լեզուների տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության, ինչպես նաև ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի ընդհանուր խնդիրների վերաբերյալ:

Ֆակուլտետի դասախոսները և լավագույն ուսանողները մասնակցում են միջազգային, հանրապետական գիտաժողովների, ինչի արդյունքում հրատարակվում են բազմաթիվ հոդվածներ և աշխատություններ: Դասախոսները ակտիվ մասնակցում են հանրակրթական դպրոցների համար ուսումնական գրականության ստեղծման աշխատանքներին:

Ռուս բանասիրության ֆակուլտետը սերտորեն համագործակցում է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի, Ռուս-հայկական (սլավոնական) պետական համալսարանի և հանրապետության այլ բուհերի համապատասխան ֆակուլտետների հետ:

Հետզհետե վերականգնվում են երբեմնի սերտ կապերը Ռուսաստանի և ԱՊՀ մյուս երկրների գիտական և գիտակրթական հաստատությունների հետ:

Արդեն երեք տարի է ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի 4 ուսանող գործուղվում է Մոսկվա` Ցանցային համալսարանի ծրագրով Ազգերի բարեկամության ռուսաստանյան համալսարան` համատեղ մագիստրոսական ծրագրով:

Որպես բանասիրական գիտությունների համակարգի մի ճյուղ` ռուսագիտությունն ավանդաբար կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում մեզանում: Բացի զուտ գիտական հետաքրքրությունից, որ ներկայացնում են թե՛ բուն ռուսագիտությունը, թե՛ առավել ևս` հայ-ռուսական համեմատական զուգադրական և տիպաբանական ուսումնասիրությունները բանասիրության բնագավառում, այն մեծ ազդեցություն է ունեցել մեր հասարակության հոգևոր կյանքում: