Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Կարինե Մելիքի Մխիթարյան

Դոցենտ | Ռուս գրականության ամբիոն
Կրթություն
1966 – 1971 ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ, Ռուսաց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Աշխարհի բանաստեղծական պատկերը Ն.Զաբոլոցկու ստեղծագործության մեջ», 10.01.03, 2008, ՀՀ ԳԱ Մ.Աբեղյանի անվ. Գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2005 – մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), ասիստենտ
1998 - 2005 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), դասախոս
1988 - 1998 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (արտասահմանյան ուսանողների և ասպիրանտների համար), դասախոս
1983 – 1988 ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոն, ավ.լաբորանտ
1982 – 1983 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), լաբորանտ
1980 – 1982 Ատոմային էլեկտրոկայանների շահագործման ինստիտուտ, խմբագիր
1975 – 1980 Ռադիոֆիզիկական չափումների գիտա-հետազոտական ինստիտուտ, խմբագիր
1972 – 1975 Վ.Բրյուսովի անվ. Ռուսաց և Օտար լեզուների ինստիտուտ, փիլիսոփայության ամբիոն, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
XIX դ. Ռուս գրականության պատմություն
XVIII-XX դդ. Ռուս փիլիսոփայական քնարերգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուս գրականություն, քնարերգություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ հրատարակչության «Декабрьские литературные чтения» ժողովածուի խմբագիր

Поэмы Н. Заболоцкого как художественная параллель к идеям русских космистов (Ն. Զաբոլոցկու պոեմները որպես գեղարվեստական զուգահեռ ռուս տիեզերականների գաղափարներին)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 35-46
|
Интимная лирика Н. Заболоцкого как часть картины мира (Ն. Զաբոլոցկու մտերմիկ քնարերգությունը, որպես աշխարհի պատկերի մաս)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 48-59
|
Итоги полувековой обращенности Армении к Осипу Мандельштаму (Օսիպ Մանդելշտամի հանդեպ Հայաստանի կեսդարյա ուշադրությունը)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 2 (5), էջ 28-54
|
Город в «Столбцах» Н. Заболоцкого
2015 | Հոդված/Article
«Традиции и новаторство в филологических исследованиях», 2015, 195-197 стр.
|
Книга и сад в поэзии Н. Заболоцкого 1930-х годов (Գիրքը և այգին Ն. Զաբոլոցկու 1930-ական թվականների պոեզիայում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 57-65
|
Время и пространство в системе поэтических представлений Н.Заболоцкого 50-х годов
2011 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Сборник литературоведческих статей. Вып.11, Изд. ЕГУ, Ереван, 2011, с. 50-61
Мифологемы книги и сада в образной перспективе натурфилософского текста Н.Заболоцкого 30-х годов
2010 | Հոդված/Article
I Международная научно-практическая интернет-конференция «Русский язык. Литература. Культура». Материалы. Изд. МГУ, Москва, 2010, с. 686-696
Поэтика раннего Н. Заболоцкого и характерные тенденции развития русской поэзии в постсимволистский период
2009 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Сборник литературоведческих статей. Вып.10, Изд. ЕГУ, Ереван, 2009, с.106-118
Любовная лирика Н.Заболоцкого
2009 | Հոդված/Article
Межвузовская научная конференция,посвященная 90-летию Ереванского государственного университета. Материалы. Изд. ЕГУ, Ереван, 2009, с. 49-51
Образ сада в системе натурфилософских представлений Н.Заболоцкого
2007 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Вып.9, Изд. ЕГУ, Ереван, 2007, с. 48-52
Образ книги в поэзии Н.Заболоцкого 30-х годов
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии Ереванского государственного университета. Материалы. Изд. ЕГУ, Ереван, 2007, с. 27-30
Образы природы в раннем творчестве Н.Заболоцкого
2005 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Вып.8, Изд. ЕГУ, Ереван, 2005, с. 83-92
Ленинград 20-х годов в раннем творчестве Н.Заболоцкого
2004 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Вып.7, Изд. ЕГУ, Ереван, 2004, с.102-107
Автобиографическая проза Левона Мкртчяна
2004 | Հոդված/Article
В кн.: Пусть не гаснет свет в окне Левона. Изд. РАУ, Ереван, 2004, с. 234-239
Функционирование евангельского сюжета в стихотворении Н.Заболоцкого «Бегство в Египет»
2002 | Հոդված/Article
Декабрьские литературные чтения. Вып. 6, Изд. ЕГУ, Ереван, 2002, с. 97-102
Человек в поздней лирике Н. Заболоцкого (Մարդը Ն. Զաբոլոցկու ուշ շրջանի քերթվածքներում)
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 79-90
|
Человек в поздней лирике Н.Заболоцкого
2001 | Հոդված/Article
Вестник Ереванского университета, 2001, №2, сс. 79-90
Поэтическая традиция и формирование творческого метода раннего И. Заболоцкого (Բանաստեղծական ավանդույթը և Ն. Զաբոլոցկու վաղ շրջանի ստեղծագործական մեթոդի ձևավորումը)
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (62), Երևան 1987թ., էջ 181-187
|
Из наблюдений над ранним творчеством Н. Заболоцкого (նկատողություններ Ն. Զոբոլոցկու վաղ շրջանի ստեղծագործության մասին)
1982 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (47), Երևան 1982թ., էջ 184-188
|