Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Սուսաննա Ավագի Լալայան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
ԵՊՀ, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, 1969-1974թթ.
ԵՊՀ ասպիրանտուրա, 1974-1978թթ.

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ.
«Ագենսի և կաուզատորի գործիական հոլով պարունակող նախադասությունների իմաստային և քերականական կառուցվածքը», 1986թ.
Պուշկինի անվան ՏՊՄԻ

Աշխատանքային փորձ
2001-մինչ առ այսօր – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի վարիչ
1993-2001 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1987-1993 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի ավագ դասախոս
1978-1987 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1) Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն
2) Շարահյուսական հարացույց
3) Ռուսերենի և հայերենի զուգադրական շարահյուսություն
4) Նախադասության բաղադրիչային վերլուծություն
5) Գործնական ռուսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմաստաբանական շարահյուսություն
Ռուսերենի և հայերենի համեմատական քերականություն
Ռուսերենը որպես օտար լեզու

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն )
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) կոլեկտիվ անդամ
ԿԳ նախարարության ԿԱԻ «Ռուսաց լեզու» առարկայական hանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր

rusdephum@ysu.am
(+374 10) 55-44-72

Русский язык
2018 | Գիրք/Book
Издательство ЕГУ. 2018, 406 стр.
Компонентный анализ предложения
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы науки XXI века. 2016, стр. 17-20
|
Компонентный анализ предложений с творительным агенса
2015 | Հոդված/Article
XIII конгресс МАПРЯЛ "Русский язык и литература в пространстве мировой культуры", 2015, №4, 104-106 стр.
|
Семантико-грамматическая структура пассивных конструкций
2015 | Հոդված/Article
Ученые записки Арцахского государственного университета, 2015, 1, 221-224 стр.
|
Синтаксическая парадигма как способ реализации языкового материала в учебных целях
2015 | Հոդված/Article
Вестник МЦМС: Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом, 2015թ․, N 5, 190-199 стр.
|
Об односоставности/двусоставности русского предложения
2009 | Հոդված/Article
Вопросы преподавания русск. яз. и лит-ры в учебных заведениях Армении. Материалы межд. научно-методич. конференции. Ереван, РАУ, 2009
Նինա Տատկալո, Նատալյա Ռաֆայելյան, Լուիզա Միլիտոսյան, Նաիրա Մարտիրյան , Անահիտ Պողոսյան, Սուսաննա Լալայան
Ռուսաց լեզու
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Ուղեցույց Պետական ավարտական և միասնական քննության. Երևան, Լիմուշ, 2008
Проблема односоставности/двусоставности русского предложения
2008 | Հոդված/Article
Современный русский язык, II Международная конференция «Проблемы создания новых учебников по русск. языку для государств-участников СНГ». Программа и рабочие материалы конф-ии, СПб, СпбГУ, 2008
Նինա Տատկալո, Նատալյա Ռաֆայելյան, Լուիզա Միլիտոսյան, Նաիրա Մարտիրոսյան, Անահիտ Պողոսյան, Սուսաննա Լալայան
Ռուսաց լեզու. Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008, 55 էջ
Տատկալո Նինա, Ռաֆայելյան Նատալյա, Միլիտոսյան Լուիզա, Մարտիրյան Նաիրա, Պողոսյան Անահիտ, Լալայան Սուսաննա
Ռուսաց լեզու. Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2007, 55 էջ
Структурно-семантическая организация пассивных предложений
2007 | Հոդված/Article
Русский язык. Теория и практика, Сборник статей, Ереван, ЕГУ, 2007
Парадигматические и синтагматические связи предложения
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы. Ереван, ЕГУ, 2007
Синтаксическая парадигма как способ организации языкового материала в учебных целях
2007 | Հոդված/Article
III Международный конгресс исследователей русского языка. Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и материалы. Москва, МГУ, 2007
Синтаксис современного русского языка
2006 | Գիրք/Book
Учебные программы для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, ЕГУ, 2006
Парадигма в синтаксисе
2006 | Գիրք/Book
Учебная программа, Ուղեցույց, Երևան, 2007, 110 էջ
Компонентный анализ предложения
2006 | Գիրք/Book
Учебные программы для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, ЕГУ, 2006
Парадигма в синтаксисе
2004 | Գիրք/Book
Актуальные проблемы русского языкознания. (Лекции для магистратуры.) Изд-во ЕГУ, 2004
Компонентный анализ как средство отграничения сходных синтаксических конструкций
2002 | Հոդված/Article
Лингвистические исследования. Сборник статей преподавателей и аспирантов кафедры, Изд-во ЕГУ, Ереван, 2002
Деривационная парадигма (методический аспект)
2002 | Հոդված/Article
Русский язык в вузе. Проблемы и перспективы. Материалы международной научно-методической конференции, посвященной памяти Л.Мкртчяна. Ереван, 2002
Об омонимии в синтаксисе
2000 | Հոդված/Article
Проблемы современной лингвистики и методики преподавания языков. Материалы научной конференции. Изд-во «Лингва», Ереван, 2000
Синтаксические функции агентива
2000 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы двуязычия. Материалы межвуз. науч. конф-ии. Изд-во «Лингва», Ереван, 2000
Тесты и задания по русскому языку
2000 | Գիրք/Book
Ереван, 2000
Тесты и задания по русскому языку
2000 | Հոդված/Article
Изд-во ЕГУ, Ереван, 2000, 54 с.
Компонентный анализ одной группы «безличных» предложений (Մի խումբ անդեմ նախադասությունների բաղադրիչային վերլուծությունը)
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 139-150
|