Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Ռուբեն Անդրանիկի Հովհաննեսյան

Ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր | Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Կրթություն
1968 – 1975 թթ. Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ, բուժական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Բժշկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
14.00.16 – «Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա» «Патогенетические аспекты синдрома длительного сдавления», 1993թ., Երևան

Աշխատանքային փորձ
1977 - 1978 թթ. Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ԳՀԼ-ի ավագ լաբորանտ:
1978 - 1986 թթ. ՍՍՀՄ Բժշկական գիտությունների ակադեմիայի Վիրաբուժության համամիութենական գիտական կենտրոնի (ՍՍՀՄ ԲԳԱ ՎՀԳԿ) Երևանի մասնաճյուղի միկրոցիրկուլյացիայի լաբորատորիայի վարիչ:
1984 - 1993 թթ. ՍՍՀՄ ԲԳԱ ՎՀԳԿ-ի Երևանի մասնաճյուղի գլխավոր բժիշկ:
1993 - 1997 թթ. ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի (ԱԱԻ) Համալսարական կլինիկայի գլխավոր բժիշկ:
1998 - 2012 թթ. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի կլինիկական պաթոֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ:
1999 - 2001 թթ. ՀՀ ԱՆ գիտության, կրթության և կադրային ներուժի վարչության պետ:
2012 - 2016 թթ. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի գլխավոր փորձագետ:
2016 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի դեղագիտության ամբիոնի վարիչ:
2017 թ-ից ԵՊՀ-ի Ֆարմացիայի ինստիտուտի կենսաբժշկագիտության ամբիոնի վարիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», «Ապացուցողական բժշկության հիմունքներ», «Կենսաբարոյագիտություն», «Դեղագիտական հոգածություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միկրոցիրկուլյացիայի հետազոտությունները անհետաձգելի վիճակների և երկարատև ճնշման համախտանիշի ժամանակ, արյան էքստրակորպորալ շրջանառության ժամանակ, ինսուլտների և գլխուղեղային վնասվածքների ժամանակ: Վերջին 10 տարվա ընթացքում նաև Հայաստանում ապացուցողական բժշկության ներդրման հիմնախնդիրը:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 - 2013 թթ. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ 11-3b496 ծածկագրով գիտական թեմա՝ «Արյան բջիջների ագրեգատային հատկությունների խանգարումների և ցիտոկինների համակարգի պատճառահետևանքային կապերը իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ»
2014 թ. մարտի 31-ից ապրիլի 11-ը Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) շրջանակներում երիտասարդ գիտնականների դպրոց՝ «Ապացուցողական բժշկության հիմունքները» թեմայով
2014 թ. նոյեմբերի 17-21 Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) շրջանակներում անցկացրաց երիտասարդ գիտնականների դպրոց՝ «Գիտական կլինիկական հետազոտություններ (պլանավորում, անցկացում, արդյունքների վերլուծություն և ներկայացում»
2015 թ. սեպտեմբերի 26-28 Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) շրջանակներում անցկացրաց երիտասարդ գիտնականների դպրոց՝ «Ինչի՞ համար և ինչպե՞ս է հարկավոր բժիշկներին սովորեցնել վիճակագրություն»
2015թ. սեպտեմբերի 24-26 ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ «Ապացուցողական բժշկություն. տեսությունից պրակտիկա» խորագրով 2-րդ միջազգային գիտաժողով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ապացուցողական բժշկության մասնագետների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, www.ebm.am
Բժշկական սեղմագրերի հայկական հանդեսի գլխավոր խմբագիր, http://www.medlib.am/?page=fu2
Պաթոֆիզիոլոգների համաշխարհային ընկերության (International Society for Pathophysiology http://www.ispathophysiology.org) անդամ
Բժշկական ամսագրերի խմբագիրների համաշխարհային միության (World Association of Medical Editors http://www.wame.org) անդամ
Կոկրենյան համագործակցության (Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org) անդամ

Ованесян Р. А. , Овсепян А. Н.
Оценка дефектов медицинской помощи с учетом вероятности развития у врачей синдрома эмоционального выгорания
2018 | Հոդված/Article
Медицинское право: теория и практика. 2018, Том 4 №1 [7], стр. 108-115
|
Ованесян Р. А. , Ованесян И. Г.
Сравнительная оценка неврологического статуса, показателей агрегации тромбоцитов и интерлейкинов ИЛ-1β и ИЛ-4 у больных с различным исходом ишемического инсульта
2018 | Հոդված/Article
Неврологический журнал (Nevrologicheskii Zhurnal). 2018, Том 23, № 1, стр. 22-26
|
Ованесян Р. А. , Ованесян И. Г.
Факторы риска ишемического инсульта
2018 | Հոդված/Article
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2018, 4(32), 14-18 pp.
|
Ованесян Р. А. , Ованесян И. Г.
Влияние сопутствующих заболеваний на исход ишемического инсульта
2018 | Հոդված/Article
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018, т. 118. – №5., стр. 95-98
|
Доказательная медицина в Армении (вчера, сегодня, завтра)
2017 | Գիրք/Book
Saarbrucken, Deutscland, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017; 238.
Ованесян Р. А. , Ованесян И. Г.
Корреляционные связи между показателями интерлейкинов в крови и спинномозговой жидкости у больных с различным исходом ишемического инсульта
2017 | Հոդված/Article
Молодежь – науке и практике: взгляд в будущее. 2017, стр. 126-134
|
Ованесян Р. А. , Ованесян И. Г.
Взаимосвязь между показателями интерлейкинов в крови и спинномозговой жидкости больных ишемическим инсультом
2017 | Հոդված/Article
Молодежь – науке и практике: взгляд в будущее. 2017, стр. 120-126
|
Ованесян Р. А. , Минасян А. М., Ованесян И. Г.
Эпидемиологические аспекты острых нарушений мозгового кровообращения в мире и в республике Армения
2017 | Հոդված/Article
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2017, 12(28), 20-25 pp.
|
Ованесян Р. А. , Ованесян И. Г.
Взамосвязь показателей агрегатного состояния клеток крови и интерлейкинов в острейшем и остром периодах ишемического инсульта
2017 | Հոդված/Article
Цитокины и воспаление. 2017, т. 16. №1, стр. 42-46
|
Ованесян И. Г., Ованесян Р. А.
Взаимосвязь между показателями агрегации тромбоцитов и интерлейкинов ИЛ-1β и ИЛ-4 в остром периоде ишемического инсульта
2016 | Հոդված/Article
Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. 2016; 12(2): 13-16. www.mediasphera.ru
Проблемы стандартизации и контроля качества медицинской помощи в отечественной системе здравоохранения
2016 | Հոդված/Article
Армянский медицинский реферативный журнал. 2016; 12: 107-116. www.medlib.am
Доказательная медицина в Армении: вчера, сегодня, завтра/Доказательная медицина: от теории к практике
2015 | Հոդված/Article
Сборник материалов 2-ой международной конференции, 24-26 сентября 2015 г. – Ереван: Из-во ЕГМУ, 2015. – с. 13-15, 1. www.ebm.am
Формат журнальных публикаций в отечественных научно-медицинских журналах
2015 | Հոդված/Article
Сообщение I. Соответствие формата журналов международным стандартам//Научно-медицинский журнал. – 2014. – №3. – с. 37-47 1. www.nih.am
Еще раз о клинических рекомендациях
2015 | Հոդված/Article
Армянский медицинский реферативный журнал. – 2015. – N11. – с. 38-45. 1. www.medlib.am
Ованесян Р.А. , Овсепян А.Н
Оценка влияния синдрома эмоционального выгорания на частоту возникновения дефектов оказания медицинской помощи
2015 | Հոդված/Article
Сборник материалов XII Российского национального конгресса «Человек и Лекарство»: тезисы докладов. 6–10 апреля 2015 г. Москва, 2015. – с. 239-240. www.medlife.ru
Cоответствие формата научно-медицинских журналов в Республике Армения международным стандартам
2015 | Հոդված/Article
Медицинские технологии. оценка и выбор. – 2015. – N2. – 46-51 www.hta-rus.ru
Hovhannesyan R.A , Saiyan H.Е.
Platelet aggregation by patients with coronary artery disease during percutaneous coronary intervention
2014 | Հոդված/Article
23rd Biennial Congress on Thrombosis, 14-17 MAY 2014, Valencia, Spain. http://www.thrombosis2014.org
Ованесян Р.А , Матевосян Д.В.
Расстройства агрегатных свойств клеток крови у больных с дефектами зубных рядов в процессе ортопедического лечения/ Микроциркуляция и гемореология (от ангиогенеза до центрального кровообращения)
2013 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. IX междунар. конф. 29 июня -2 июля 2013г. Ярославль, Россия, 2013. – с. 132.
Ованесян Р.А. , Саиян А.Е, Межлумян Р.Г
Оценка эффективности коронарной ангиопластики по показателям агрегации тромбоцитов/Микроциркуляция и гемореология (от ангиогенеза до центрального кровообращения
2013 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. IX междунар. конф. 29 июня -2 июля 2013г. Ярославль, Россия, 2013. – с. 156.
Ованесян Р.А. , Ованесян И.Г., Межлумян Р.Г
Взаимосвязь между провоспалительными интерлейкинами IL-1B, IL-6 и агрегацией тромбоцитов в остром периоде ишемического инсульта
2013 | Թեզիս/Thesis
Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии: Тез. докл. VI Всероссийской конф. 3-5 февраля 2013г. Москва, Россия, 2013. – с. 293
Ованесян Р.А , Матевосян Д.В.
Расстройства агрегатных свойств клеток крови у больных с дефектами зубных рядов при ортопедическом протезировании
2013 | Հոդված/Article
Сборник научных статей ежегодной отчётной научной конференции ЕГМУ. – 2013. – том II. – с. 257-262.
Hovhannesyan R.A. , Hovhannisyan I.G, Zakaryan R.V.
Correlation between level of IL-1β and neurological status in patients with ischemic stroke in acute period/
2012 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of Young Scientists International Conference “Perspectives for development of molecular and cellular biology – 3”, September 26-29, 2012, Yerevan, 2012. – p. 119.
Ованесян Р.А. , Саиян А.Е.
Показатели агрегации тромбоцитов у больных ишемической болезнью сердца до и после коронарной ангиопластики/Системное кровообращение, микроциркуляция и гемореология (от ангиогенеза до центрального кровообращения)
2011 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. VIII междунар. конф. 10-14 июня 2011г. Ярославль, Россия, 2011. – с. 69.
Ованесян Р.А. , Ованесян И.Г., Межлумян Р.Г.
Взаимосвязь между агрегатными свойствми крови, цитокинами и неврологическим статусом у больных ишемическим инсультом
2011 | Հոդված/Article
Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии: Тез. докл. V Всероссийской конф. 3-5 февраля 2011г. Москва, Россия, 2011. – с. 377. www.laborama.ru
“Блеск и нищета” отечественной медицинской науки
2010 | Հոդված/Article
Армянский медицинский реферативный журнал. – 2010. – N8. – с. 119-132, www.medlib.am
Ованесян Р. А. , Ованесян И. Г., Межлумян Р. Г.
Взаимосвязь между показателями агрегатного состояния крови и интерлейкином IL-1β в остром периоде ишемического инсульта
2009 | Հոդված/Article
Тромбоз, гемостаз и реология. 2009; 2(38): 38-41. old.thrj.ru
Ռ. Հովհաննեսյան , Ա. Շիրինյան
Բժշկական բարոյագիտության, բժշկական կրթության և բժշկագիտության արդի տեսակետները. միջազգային փաստաթղթերի և հոդվածների ժողովածու
2006 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Երևան, 2006, 195 էջ
Медицинская этика и биоэтика в здравоохранении Армении: факты, гипотезы, размышления
2004 | Հոդված/Article
Армянский медицинский реферативный журнал. 2004;3: 118-127. www.medlib.am
Проблемы непрерывного медицинского образования в Республике Армения и пути их разрешения
2003 | Հոդված/Article
Армянский медицинский реферативный журнал. 2003; N2:92-99. www.medlib.am