Alik A. Gharibyan

Alik A. Gharibyan

Candidate of History, Associate Professor | Faculty of History - Chair of the History of Armenia
 
 

Book

Ալվինա Մանվելի Աղաբաբյան, Ալիկ Ավետիքի Ղարիբյան

Արցախ, մաս 1 | Մենագրություն, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2014, 160 էջ

Симонян А. Г., Гарибян А. А.,

Арцах-Карабах. Библиография на русском языке 1988-2010 гг. | изд. ЕГУ, Ереван, 2011, 400 с.
 

Article

Արման Եղիազարյան, Ալիկ Ղարիբյան

Ինքնության խնդիրները Մոսկվայի հայ երիտասարդության շրջանում | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 191-199 էջ, 2019

Alik Gharibyan, Ara Azatyan

Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացման հիմնահարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 67-75 |