Anahit H. Hambardzumyan
Biography
Education
1998: State Engineering University of Armenia, Eurasia Foundation. Cours Business Communications Computerized Solution of Econometric Problems.
1994 - 95: American University of Armenia. Cours: Market oriented Economy.Yerevan Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia, Degree PHD 08.00.21-Economics, Planing and organization of control of industry and its branches. Dissertation entitled “Material incentive of Labor force in raising intensification of Production Armenian Industry”.
1972 - 1975: Post-graduate Study at Institute of Economics, Ministry of Economy of Armenia.
1965 - 1969: Yerevan State University of Armenia, Department of Economics, Labor Economics. Student.

Professional Experience
1994 - present: Associate professor at the Department of Economics, Yerevan State University.
1992 - 1994: Supervisor of the scientific group. Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
1988 - 1992: Senior Research Worker Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
1975 - 1988: Junior Research Worker at the same Institute.
1972 - 1975: Post graduate study, Institute of Economics Ministry of Armenia.
1969 - 1972: Junior Research Worker at the same Institute.

Research experience
1972 - 1994: Participant in the Research Work of the Institute of Economics Ministry ofEconomy of Armenia.
2002 - 2003: Poverty Program - (group)
2006 - 2008: Analyze Labour Market of Armenia

Presentation at Professional conferences
1977: Improvement at labor force payment System Armenia industry (Conference of women-scientists) Yerevan State University.
1978: Salary increase problems. Scientific Conference for Young Specialists.
1980: Salary organization improvement as method of stimulation labor productivity.
1985: Salary organized peculiarities in production process intensification. Conference on Scientific coordination.
1999: Scientific session. Yerevan State University-80.
2007: Towards Youth Employment, Yrevan.

Teaching experience
General Theory of human capital and labor economics.
Working relation Managment.
Managment of social sphere.

Computer skills
Microsoft Word, Excel, SPSS, Internet

Languages
Fxcellent in Armenian and Russian
English (I can read and understand)
French (I can read and understand)

Anahit H. Hambardzumyan

Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Management and Business
 
 

Book

Anahit H. Hambardzumyan

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ |

Ա. Հ. Համբարձումյան

ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները | ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2016թ.,175 էջ

Ա. Համբարձումյան

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ., 232 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
1   2  |  See all
 

Article

Ա. Հ. Հաբարձումյան

ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը և բաշխումը | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (պարբերական գիտական ժողովածու), Երևան, «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2015, էջ 31-45

Ա. Հ. Համբարձումյան

Զբաղվածությունը ՀՀ աշխատաշուկայում | «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր, հ.11-12, Եր., 2015թ., էջ 20-26

Ղարիբյան Գ., Համբարձումյան Ա.

Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366 |

A. H. Hambardzumyan

Աշխատանքի տնտեսագիտության որոշ հասկացությունների հստակեցման փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 141.5, Երևան 2013թ., էջ 24-30 |

Համբարձումյան Ա.Հ.

ՀՀ զբաղվածության դինամիկան անկախության 20 տարիներին | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Երևան, 2012թ., ՕՐ-ԴԱՐ
1   2  |  See all