Aram H. Simonyan
Biography
NAS RA Associate Member, Doctor of History, Professor,

Education
1977 - 1981: Moscow Institute of History of USSR AS, Postgraduate studies
1972 - 1977: Yerevan State University, Faculty of History
1961 - 1972: Secondary school

Work experience
From 2008, July 10: Director of Institute for Armenian Studies of YSU
From 2006, May: Rector of YSU
2000 - 2006: Vice-rector on educational activities
2005: Received professor’s degree
1995 - 2000: Head of YSU Educational Administration
1986 - 2000: Assistant of YSU chair of USSR History, Associate professor of the chair of Armenian History
2000: Defended doctoral thesis
1993 - 1995: YSU Academic Secretary
1983: Defended PhD thesis
1981 - 1983: Junior scientific associate of Armenian SSR AS Institute of History, then scientific associate

Scientific activities
He is the author of eighty scientific studies, three of which are monographs. The field of research includes history of the Armenian nation (in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century), especially historical statistics, industrial capital, as well as the issues of Artsakh and Zangezur history 1917-1921.
He was the supervisor of 6 defended PhD theses.
He took part in numerous international and republican symposiums. He was repeatedly invited in scientific-educational centers of Italy, Belgium, Great Britain, Germany, Spain, USA and a number of other countries, where he was engaged in scientific-educational activities.

Language proficiency
Armenian, Russian, English

Party
Member of the Republican Party of Armenia

Marital status
Married, has two daughters

Aram H. Simonyan

Doctor of History, Professor, NAS RA Academician | Faculty of History - Chair of the History of Armenia
Director | Institute for Armenian Studies
 
 

Book

Սիմոնյան Ա. Հ.

Հայոց պատմություն (բուհական դասագիրք) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ. 874 էջ

Սիմոնյան Ա. Հ.

Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր (Ե), (Զ) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ, 664 էջ

Սիմոնյան Ա. Հ.

Նիկողայոս Ադոնց, Խմբագրական աշխատանք | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ. 540 էջ

Ա. Հ. Սիմոնյան

Երևանի պետական համալսարան տարեգրություն | Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009 թ., 438 էջ

Симонян А. Г., Гарибян А. А.,

Арцах-Карабах. Библиография на русском языке 1988-2010 гг. | изд. ЕГУ, Ереван, 2011, 400 с.

Արամ Սիմոնյան, Ժակ Մանուկյան

Համալսարանականները Արցախյան պատերազմում | Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011, 20 էջ

Արամ Սիմոնյան, Ժակ Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում | ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2011 թ., 256 էջ, ևս 14 էջ՝ ներդիր |

Ա. Հ. Սիմոնյան

Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշները (2005-2010) | Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 96 էջ

Ա. Հ. Սիմոնյան

Տարեգիրք Բ | Խմբագրական աշխատանք, Պատմագիտական հանդես ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2010 թ., 378 էջ

Սիմոնյան Ա., Մելքոնյան Ա., Ավետիսյան Հ.

Հայոց պատմություն, դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, հումանիտար հոսք | «Զանգակ-97» հրատ, Երևան, Երևան, 2010, 352 էջ

Սիմոնյան Ա., Մելքոնյան Ա., Բարխուդարյան Վ.

Հայոց պատմություն, դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, բնագիտական հոսք | «Զանգակ-97» հրատ, Երևան, Երևան, 2010, 240 էջ

Ա. Սիմոնյան, Ժ. Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանի տարեգրություն | Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2009 թ., 438 էջ

Ա. Հ. Սիմոնյան

Երևանի պետական համալսարանի պատմության 90-ամյա ֆակուլտետը | Խմբագրական աշխատանք, Երևան, Բավիղ, 2009 թ., 495 էջ

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Հ. Ժամհարյան, Ա. Սարգսյան

Ուսանողական հարցումները` որպես կրթության որակի վերահսկման միջոց: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 98-102

Ա. Հ. Սիմոնյան

Երևանի պետական համալսարան, «Կենսագրական հանրագիտորան» | Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009 թ., 577 էջ

Ա. Հ. Սիմոնյան

Տասը հարց, տասը պատասխան | Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2009 թ., 46 էջ

Симонян А. Г.

“Армянский вопрос” Геноцид армян | изд. -во ЕГУ, Ереван, 2009, 280 с.

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Ա. Բուդաղյան

Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2003-2009) | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009 թ., 104 էջ

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Ժ. Աղասյան

Իրազեկ դասախոսական կազմը` որպես կրթության որակի ներքին երաշխիք: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009 թ., էջ 70-74

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Ա. Բուդաղյան

Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Որակի բարելավման փորձը, մարտահրավերները և հեռանկարները Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, էջ 7-25

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան

Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու: 23-24 սեպտեմբերի 2008 թ., Երևան, 2009, էջ 17-22

Սիմոնյան Ա., Մելքոնյան Ա., Ավետիսյան Հ., Բարխուդարյան Վ., Հարությունյան Գ.

Հայոց պատմություն, ընդհանուր բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-րդ դասարան | «Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ., 239 էջ

Սիմոնյան Ա., Մելքոնյան Ա., Ավետիսյան Հ.

Հայոց պատմություն, հումանիտար հոսք, 10-րդ դասարան | «Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ. 254 էջ

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան

ECTS-ի ներդրման ԵՊՀ փորձը: Անցումը կրեդիտային համակարգին ՀՀ բուհերում. ներկա իրավիճակ, զարգացումներ, մար-տահրավերներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եզրափակիչ խորհրդաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 16-17 սեպտեմբերի, 2008, էջ 45-51

Ա. Հ. Սիմոնյան

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, անցյալը, ներկան և ապագան միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու | Խմբագրական աշխատանք, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2007 թ., 586 էջ

Ա. Հ. Սիմոնյան

Բոլոնիայի հռչակագիրը և մեր բարձրագույն կրթության խնդիրները | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Համալսարանական» թիվ 3, 2004 թ., էջ 2-7

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան

Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական գործընթացի կառավարման կատարելագործման միջոց | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 72-77

Սիմոնյան Ա. Հ.

Ժամանակակից հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթության հիմնախնդիրները | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ. , էջ 19-20

Խուրշուդյան Լ. Ա., Սիմոնյան Ա. Հ.

Հայոց պատմության ծրագիր | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Ե., Երևանի համալսարանի հրատ., 2000 թ.

Սիմոնյան Ա. Հ.

Զանգեզուրի գոյամարտը 1920 -1921 թթ. | Ե., Երևանի համալսարան հրատ. 2000 թ., 672 էջ

Симонян А. Г.

Рабочие Закавказья в общероссийском рынке наемного труда в конце XIX – нач. XX вв. (историко – статистический анализ). | Ер., Изд. НАН Арм., 1995 г., 204 с.

Սիմոնյան Ա. Հ., Համբարյան Ա. Ս., Մուրադյան Դ. Ա.

Արևելյան Հայաստանի պրոլետարիատի պատմություն | Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988 թ., 303 էջ
 

Article

Александр Сафарян, Арам Симонян

Об армяно-туркменских культурных связях и научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Туркменистаном | Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 226-235

Р. Мкртчян, А. Г. Симонян

Первая биоархеологическая коллекция из Мецамора | Մեծամոր. Կեսդարյա պեղումների տարեգրություն, Մեծամոր հնավայրի պեղումների 50 և արգելոց-թանգարանի ստեղծման 45-ամյակներին նվիրված միջազգային գիտաժողով, 2015, 131-140 էջ |

Արամ Սիմոնյան, Աշոտ Ներսիսյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմագրության գնահատման հայեցակարգային հիմքերը | Հայագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2014, թիվ 3, էջ 11 – 19

Симонян А. Г., Григорян А. К.

Проблемы модернизации университетского образования в условиях мирового финансового кризиса | Вестник Волгоградского государственного университета № 2, 2013 г., Мировой опыт университетского образования. Приложение к серии 6, Университетское образование, 46 с.

Ա. Հ. Սիմոնյան

Հայագիտության հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով | «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», լիագումար նիստերի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013 թ., էջ 92-99

A. Simonyan

Armenian medievial sources the history of Turkmen states of Ak-goyunly and Kara-goyunly. -Manuscripts are the first source for studying the national heritage | Abstracts of reports of the international Scienific Conference March 13-14, Ashgabat, 2013, p. 178-179

A. Markarov, A.Simonyan, A.Grigoryan, Yu Vardanyan, M.Yeghyan

YSU Partnership with enterprises: experience, problems and perspectives | Proceedings of University/Industry Cooperation - Accelerating Innovation Scientific-educational conference Dedicated to 80th anniversary of SEUA May 15 2013 Yerevan, Synipsys Armenia YSU-SEUA Alumni Association pp. 62 - 65

A. Simonyan

Major Dimensions of Regional Development in the South Caucasus and Russian-Armenian Relations over the post-soviet period | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 3-4, 2011

Симонян А. Г., Григорян А. К.

Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для инновационной экономики | Материалы международной конференции, 20-21 января 2011 года, г. Москва, стр. 71-77

Ա. Հ. Սիմոնյան

Հարափոփոխ աշխարhը և ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի զարգացման հեռանկարները | Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում, ԵՊՀ 90 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010 թ., էջ 5-13

Ա. Հ. Սիմոնյան

Հայոց Ցեղասպանությունը և Հենրի Մորգենթաուն | Միջազգային հարաբերություններ հայկական աշխարհ,Երևան, թիվ 1, 2010 թ., էջ 16-21

Ա. Հ. Սիմոնյան

Համալսարանի` իբրև համազգային կառույցի առաքելությունը | Գիտության աշխարհում, թիվ. 4, 2009 թ., էջ 24-31

Симонян А. Г.

О состоянии и перспективах развития Ереванского государственного университета | Об образовании, Евразийское пространство, изд. -во МГУ, Москва, 2009, с. 337-342

Симонян А. Г.

Туркменчай-1828: Историческая перспектива независимости | Родина, рос. журнал, ном 2., 2008, с. 9-13

Ա. Հ. Սիմոնյան

Գարեգին Նժդեհի զորավարական արվեստը | Հայկական Բանակ-15 ամյակ, հանրապետական գիտաժողով, 26 հունվար, Երևան, 2007 թ., էջ 11-16

Ա. Հ. Սիմոնյան

Արցախը և Զանգեզուրը 1919 թ. ամռանը (դրվագներ հակաադրբեջանական գոյամարտից) | «Պատմություն և կրթություն» (մանկավարժական միտք), թիվ 3-4, 2006 թ., էջ 62-68

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրի տնտեսական և քաղաքական դրությունը 1920 թ. սկզբին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1(118), Ե., 2006 թ., էջ 23-31

Aram H. Simonyan

Զանգեզուրի տնտեսական և քաղաքական դրությունը 1920 թ. սկզբին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 23-30 |

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զորավար Անդրանիկի մուտքը Զանգեզուր: Գավառի ինքնապաշտպանական ներուժի ամրապնդումը | «Իրան – Նամէ» ամսագիր, թիվ 2 (40), 2005 թ., էջ 18-21

Ա. Հ. Սիմոնյան

Գարեգին Նժդեհի Շուռնուխյան ռազմական գործողությունը և նրա արձագանքները | Բանբեր Հայաստանի ար-խիվների, թիվ 2, 2005 թ., էջ 198-204

Ա. Հ. Սիմոնյան

Գարեգին Նժդեհի Գողթանի արշավանքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, 2005 թ., էջ 17-30

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զորավար Անդրանիկի ղեկավարությամբ Սիսիանում մղված կռիվներն ընդեմ թուրքերի և ադրբեջանցիների (1918 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2, 2005 թ., էջ 27-36

Ա. Հ. Սիմոնյան

Գեներալ Շաթելվորտի երկրորդ այցելությունը Գորիս և Զանգեզուրը որպես Հայաստանի անբաժան տարածք լինելու փաստացի ճանաչումը անգլիացիների կողմից | «Պատմություն և կրթություն» հանդես, թիվ 1, 2005 թ., էջ 96-105

Ա. Հ. Սիմոնյան

Անդրանիկի հետ Զանգեզուր եկած գաղթականության փրկության ուղղությամբ ձեռնարկած միջոցառումները (1918 թ. օգոստոս – 1919 թ. մարտ) | «Հայոց մեծ եղեռն 90» հոդվածների ժողովածու, Ե., Երևանի համալսարան հրատ., 2005 թ., էջ 432-452

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրյան ազատամարտը 1918-1921 թթ. | «Ազգային ժողով» հանդես, թիվ 5, 2005 թ., էջ 55-58

Ա. Հ. Սիմոնյան

Գեղի ձորի ռազմական գործողությունը և նրա արձագանքները | Տարեգիրք, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի, Ե., 2005 թ., էջ 117-135

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրը հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական պայքարի խաչմերուկում (1919 թ. նոյեմբեր - դեկտեմբեր) | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 1 (105), 2005 թ., էջ 164-171

Ա. Հ. Սիմոնյան

Արցախահայերի տագնապները Զանգեզուրից զորավար Անդրանիկի հեռանալու կապակցությամբ | «Գիտելիք» հանդես, թիվ 20, 2005 թ., էջ 8-17

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրի գյուղացիության անցյալից | «Գիտելիք» հանդես, թիվ 19, 2005 թ., էջ 7-14

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրի ինքնապաշտպանական կռիվները անգլիացիների կողմից Ադրբեջանի ռազմակալման առաջին շրջանում (1918 նոյեմբեր-դեկտեմբեր) | «Իրան–Նամէ», հատոր 39, 2005 թ., էջ 3-7

A. Simonyan

An Episode from the History of the Armenian – Azerbaijani Confrontation (January – February 1919) | Iran and the Caucasus, Volume 9, Issue 1, 2005, Brill Leiden, Boston, Aca-demic Publishers, pp. 145-158

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրում զորավար Անդրանիկի օրենսդրական գործունեության պատմությունից (համառոտ ակնարկ) | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, 2005 թ., էջ 6-9

Ա. Հ. Սիմոնյան

Ազատագրական կռվի Նժդեհյան մարտավարության առաջին կիրարկումը Զանգեզուրում: Օխչիձորի ռազմական գործողությունը | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1-2, 2005 թ., էջ 148-151

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրից Արցախին օգնության գնացող հայկական ռազմուժերի արշավանքի խափանումը անգլիացիների կողմից (1918 թ. նոյեմբեր) | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1-2, 2005 թ., էջ 42-46

Ա. Հ. Սիմոնյան

Արցախն ու Զանգեզուրը նվաճելու անգլո-ադրբեջանական գործողությունները 1919 թ. գարնանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, 2005 թ., էջ 39-48

Aram H. Simonyan

Գարեգին Նժդեհի` Գողթանի արշավանքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 17-30 |

Aram H. Simonyan

Անդրանիկի ղեկավարությամբ Սիսիանում մղված կռիվներն ընդդեմ թուրքերի և ադրբեջանցիների (1918 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 27-36 |

Aram H. Simonyan

Արցախն ու Զանգեզուրը նվաճելու անգլո-ադրբեջանական գործողությունները 1919 թ. գարնանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 39-48 |

Aram H. Simonyan

Զանգեզուրը 1917 թ. քաղաքական զարգացումներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 14-21 |

Ա. Հ. Սիմոնյան

Օսմանյան զորքերի ներխուժումն Անդրկովկաս և Կովկասյան թուրքերի կողմից Զանգեզուրը զավթելու ուղղված առաջին գործողությունները | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 5-6, 2004 թ., էջ 27-31

Ա. Հ. Սիմոնյան, Վ. Ռ. Ագլյան

Ռուսաստանի անվտանգության քաղաքականությունը արդի փուլում. նոր միտումներ անդրկովկասյան ռազմավարության համադրույթում. - 21-րդ դար | «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, թիվ 4, 2004 թ., էջ 62-82

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրը 1917 թ. քաղաքական զարգացումներում |

Ա. Հ. Սիմոնյան

Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Կապարգողթում մարտական գործողությունների նախապատրաստման ուղղությամբ | «Հայկական բանակ», թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 125-132

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրը 1918 թ. առաջին կեսին` մինչև թուրք զավթիչների ներխուժումն Անդրկովկաս | Արևելագիտության հարցեր, միջբուհական ժողովածու, հ. 5, Ե., 2004 թ., էջ 146-154

Ա. Հ. Սիմոնյան, Վ. Ռ. Ագլյան

ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման «երկրորդ ալիքը». հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ | Արևելագիտության հարցեր, միջբուհական ժողովածու, հ. 5, Ե., 2004 թ., էջ 155-74

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրի անցյալից (պատմաաշխարհագրական համառոտ ուրվագիծ) | «Գիտելիք» հանդես, թիվ 17, 2004 թ., էջ 1-13

Ա. Հ. Սիմոնյան

1919 թ. Նոյեմբերյան կռիվները Գորիսի շրջանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2 (113), 2004 թ., էջ 19-32

Aram H. Simonyan

1919 թ. նոյեմբերյան կռիվները Գորիսի շրջանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 19-32 |

В.Аглян, А. Симонян

Россия и Закавказье: новые тенденции в сфере безопасности | Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья, N16, 2004

Ա. Հ. Սիմոնյան

Գ. Նժդեհը Զանգեզուրի հերոսամարտի առաջնորդ | «Գարեգին Նժդեհ 115» գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 2001 թ., էջ 25-38

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրի գոյամարտի հանրագումարը և դասերը | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդես, թիվ 3 (25), 2000 թ., էջ 73-82

Ա. Հ. Սիմոնյան

Հայաստանի խորհրդայնացումը և Զանգեզուրի ապստամբների դիրքորոշումը | «Տաթև» ամսագիր, թիվ 5, 1999 թ., էջ 72-74, թիվ 6, 2000 թ., էջ 22-24

Ա. Հ. Սիմոնյան

1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության հաղթանակի ու պարտության արձագանքները Զանգեզուրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, 1999 թ., էջ 17-28

Aram H. Simonyan

1921 թ. փետրվարյան ապստամբության հաղթանակի ու պարտության արձագանքները Զանգեզուրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 17-28 |

Ա. Հ. Սիմոնյան

Սյունիքի ինքնավարության ազդարարումը և ներքին կյանքի պետաիրավա-կան կանոնավորման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները (1920 թ. դեկտ.) | «Իրավագիտության հարցեր» ամսագիր, թիվ 2, 1998 թ., էջ 39-47

Ա. Հ. Սիմոնյան

Խորհրդային Հայաստանի և Լեռնահայաստանի կառավարությունների ներկայացուցիչների Սիսիանի բանակցությունները (1921 թ. մայիս) | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, թիվ 2, 1998 թ., էջ 69-79

Ա. Հ. Սիմոնյան

Պարսկաստան անցած հայ փախստականների վիճակը Զանգեզուրի խորհրդայնացմանը հաջորդած առաջին ամիսներին (1921 թ. հուլիս – նոյեմբեր) | «Իրան–Նամէ» ամսագիր, թիվ 1-2-3, 1998 թ., էջ 62-69

Ա. Հ. Սիմոնյան

Մայիսյան ապստամբությունը և նրա արձագանքները Զանգեզուրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդես, թիվ 1, 1998 թ., էջ 19-26

Ա. Հ. Սիմոնյան

Զանգեզուրի 1920-21 թթ. կռիվների գնահատման հարցի շուրջ | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, թիվ 1, Ե., 1998 թ., էջ 68-75

Aram H. Simonyan

Զանգեզուրի վրա կախված ռազմական ներխուժման սպառնալիքը Ադրբեջանում խորհրդային իշխանության հաստատման առաջին երկու ամիսներին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 16-32 |

Aram H. Simonyan

1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը և նրա արձագանքները Զանգեզուրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 19-26 |

Симонян А. Г.

Продолжительность рабочего дня в промышленности Закавказья в конце XIX – нач. XX вв. | В кн.: Рабочее движение в России в период империа-лизма. Сб. статей. М., 1982, 0,8 п. л.

Симонян А. Г.

Многонациональный состав рабочих Закавказья в конце XIX – нач. XX вв. | В кн.: Рабочий класс России в период империализма. М., 1981, 1 п. л.

Симонян А. Г.

К вопросу о численности пролетариата Армении в конце XIX – нач. XX вв. | В кн.: Рабочий класс России в период буржуазно–демократических революций. Сб. статей. М., 1979., 1 п. л.
 

Thesis

Р. А. Мкртчян, А. Г. Симонян

Анализ краниологических материалов эпохи железа из коллективных погребений Севанского бассейна (Армения) | VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. 2017, стр. 38 |

Симонян А. Г.

Приоритеты развития классического университета в условиях модернизации образования | Материалы международной научно-практической конференции. Г. Волгоград, 21 мая, 2010, Стр. 17-24

Симонян А. Г.

Перспективы развития трансформации и развития системы высшего образования на постсоветском пространстве | Наука и образование эпохи нового восрождения в мировой научно-образовательной системе. Материалы международной научной конференции 9-11 сентября 2009 года. Ашхабад 2009, стр. 73-77

Ա. Հ. Սիմոնյան

Ռուսական վիճակագրական հրատարակված աղբյուրները հայերի և Հայաստանի մասին | «Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները» Հայագիտական Միջազգային համաժողով, 2003 թ. 15-20 Զեկուցումների դրույթներ, Ե., 2003 թ., էջ 75-76

Симонян А. Г.

Многонациональный состав пролетариата Закавказья в начале XX в. | Тезисы докл. на конф. Закав. университетов, посв. 70-летию ВОСР. Баку, 1987, 3 с.

Симонян А. Г.

Численный, социальный и национальный состав пролетариата Закавказья в конце XIX – нач. XX вв. | Тезисы докл. совм. науч. сессии молодых ученых институтов истории АН Азерб., Арм. и Груз. ССР, посв. 60-летию установ. Сов. власти в Закавказье. Ер. 1980, 3 с.