Arpine A. Hovhannisyan
Biography
After graduating from the school after V. Teryan in 2000, she entered the Yerevan State University, Faculty of Law, which she finished in 2006 with honors (bachelor degree in 2006, Masters Degree in 2006). She began her postgraduate studies in the department of Civil law in the same year and earned her PH.D in Law in 2009, following which she began teaching in the Civil department of the Yerevan State University (from 2010-2012 as an assistant, and from 2013 as a docent/assistant professor.

From 2003-2007 Ms. Hovhannisyan has worked as a specialist and later as a leading specialist in the department of judicial reforms at the Staff of the Ministry of Justice of Armenia. From 2007-2008 she has worked as a deputy head of the department of legal acts expertise at the Staff of the Ministry of Justice of RA and from 2008-2011 as a assistant to the Head of the Staff at the National Assembly of the Republic of Armenia. On May 6, 2012 Ms. Hovhannisyan was elected as a deputy of the National Assembly of RA.

In 2008 - participated in the “Gender education as a civic education and a factor in the formation of a democratic culture. " classes of held by the gender school.

In 2009 she participated in the seminar held by the Council of Europe on “The role of the Council of Europe and the Parliamentary Assembly in promoting democracy and the rule of law”. In 2009 participated in the conference on “Legal cooperation as a necessary factor for sustainable development in the South Caucasus” held in Berlin. In 2010 Ms. Hovhannisyan participated in the training courses held in USA and in 2013 in the conference held in Tokyo and organized by the Association of population development devoted to the issues of the aging population and reproductive health.

The title of the postgraduate/ PH.D thesis: “Real estate as the object of the civil law relations”.

Academic research area: real estate, contracts, state regulation of business activity, intellectual property.

(+374 60) 71-02-52
(inner line 12-52)

Arpine A. Hovhannisyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Civil Law
 
 

Book

Արփինե Հովհաննիսյան, Մարիամ Այվազյան

Մեդիա իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2020, 272 էջ

Տարիել Բարսեղյան, Արփինե Հովհաննիսյան

Մտավոր սեփականության իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2020, 304 էջ

Հովհաննիսյան Ա.Ա.

Անշարժ գույքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Եր., Տիգրան Մեծ, 2015, 184 էջ

Անահիտ Մանասյան , Էդգար Շաթիրյան, Արփինե Հովհաննիսյան

Ընտրական օրենսդրության արդի հիմնահարցերը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Զանգակ հրատարակչություն, Երեւան, 2013, 208 էջ

Шатирян Э., Манасян А., Оганесян А.

Актуальные проблемы избирательного законодательства Республики Армения и перспективы развития | Монография (в соавторстве), Զանգակ հրատարակչություն, Ереван, 2013, 240 стр.
1   2  |  See all
 

Article

Arpine Hovhannisyan, Marianna Grigoryan

ՀՀ-ում in rem վարույթի ներդրման վերաբերյալ որոշ խնդրահարույց հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 57-67 |

Arpine Hovhannisyan, Narine Avagyan

Trademarks and Brands: What are the Differences? | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 138-152 |

T. Davtyan, A. Hovhannisyan

Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds | «Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83

Արփինե Հովհաննիսյան

Օգտատերերի մեկնաբանությունների համար առցանց լրատվական միջոցների պատասխանատվության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում | Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 6-13 |

Արփինե Հովհաննիսյան

Ինքնակամ կառույցի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Օրինականություն», Երևան 2015, 87,36-40 էջեր
1   2  |  See all