Gohar E. Shahnazaryan
Biography
Education (beginning with IHE)
1975 - 1980 Yerevan State University
1980 - 1983 Aspirant in the same field of Physics of Semiconductors and Insulators, Yerevan State University

Professional experience
1980 - 1983 engineer of Research Laboratory of Physics of Semiconductors Materials and Devices of Yerevan State University
1984 - 1992 junior scientific worker of Research Laboratory of Physics of Semiconductors Materials and Devices of Yerevan State University
1993 - up to now scientific worker of Center of Semiconductor Devices and Nanotechnologies of Yerevan State University

Main Research Interests/ Expertise
• photoelectrochemical conversion of solar energy
• physics of semiconductor and semiconductor devices
• nanotechnologies

Current research interests
• gas sensores
• physical properties of new semiconductor materials and structures
• carbon nanotubes

Languages
Armenian, Russian, English

Awards, Honors
President of the Republic Prize 2006 in nomination “Technical Sciences and Information Technologies”

(+374 10) 57-83-82
sgohar@ysu.am

Gohar E. Shahnazaryan

Researcher | Faculty of Radiophysics - Chair of Semiconductor and Microelectronics
 
 

Article

V. M. Harntyunian, A. G. Sarkissian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, G. S. Bornazian

Исследование фотоэлектродов Fe_2O_3, легированных элементами IV группы (4-րդ խմբի տարրերով լեգիրված Fe_2O_3 ֆոտոէլեկտրոդների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 73-78 (ռուսերեն) |

G. M. Stepanyan, V. M. Arutyunyan, A. G. Sarkisyan, Zh. R. Panosyan, G. E. Shakhnazaryan

Photoelectrolysis of water by electrodes based on Fe2O3 | Journal of Contemporary Physics, v. 18, N1, pp. 39-47 (1983)

V. M. Arakelyan, V. M. Harutyunyan, A. G. Sarkissyan, Gh. R. Panossyan, A. O. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan

Photoelectrolysis of water with photoelectrode based on titanium dioxide | Russian Journal of Electrochemistry, v. 17, N10, pp. 1471-1476 (1981)
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A
 

Thesis

V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, E. A. Khachaturyan, M. S. Aleksanyan, L. Forro, A. Margez, K. Hernadi, Z. Nemeth

i-Butane sensor made of SnO2/multiwall-carbon-nanotube nanocomposite | Proc. of the 14th Intern. Meeting on Chemical sensors (IMCS 2012), Nuremberg, Germany, May 20-23, pp. 1068-1069, 2012; Booklet of the 14th Intern. Meeting on Chemical sensors (IMCS 2012), Nuremberg, Germany, May 20-23, P1.7.5, p. 169, 2012

V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, E. A. Khachaturyan, G. E. Shahnazaryan, M. S. Aleksanyan, K. M. Gambaryan, E. Horvath, R. Smajda, L. Forro, A. Magrez

Manufacture and investigation of gas sensor made of carbon nanotube | Proc. of the 8th Intern. Conf. «Semiconductor Micro- and Nanoelectronics», Yerevan, Armenia, 1-3 July, pp. 14-18, 2011

V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, E. A. Khachaturyan, G. M. Stepanyan

Anodic nanoporous titanium oxide photoanodes | Proc. of the 7th Intern. Conf. «Semiconductor Micro- and Nanoelectronics», Tsakhcadzor, Armenia, July 3-5, pp. 202-205, 2009

V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, E. A. Khachaturyan, G. M. Stepanyan

Investigation of nanoporous TiO2 photoanodes with the large area | Theses, The 4th Intern. Renewable and Clean Energy Conf., Yerevan, October 5-7, p. 39, 2009

V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, E. A. Khachaturyan, G. M. Stepanyan

Manufacture and investigation of nanoporous titanium oxide photoelectrodes | Extended Abstracts of 6th Conf. Porous Semiconductors-Science and Technology, Sa Coma-Mallorca, Spain, pp. 234-235 (2008)
1   2   3  |  See all