Manuk H. Falaqyan
Biography
Education
1977 - 1982: Yerevan State University, Department of the Armenian Language and Literature, Faculty օf Philology
1982 - 1985: post-graduate courses in YSU

Academic degree
1986: Candidate of Philology “The General Russian-Armenian Dictionaries of the 1950-60’s and their Role in Enriching and Widening the Vocabulary”, Yerevan State Pedagogical Institute

Professional experience
1982 - 2011

Academic courses
Western - Armenian, Armenian Language and Literature, Issues of Armenian Lexicography, The Traditional Orthography of Armenian Language, The History of Armenian Orthography and Contemporary Issues on Orthography.

Scale of professional interests
Armenian Lexicography, Lexicology, Morphology, Western-Armenian

Languages
Armenian, Russian fluently, German (with dictionary)

Manuk H. Falaqyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language
 
 

Book

Ք. Ա. Սուքիասյան, Ա. Մ. Սուքիասյան, Մ. Հ. Ֆելեքյան

Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն) | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 462 էջ

Մ. Հ. Ֆալաքյան

Հայերենի բառարանագիտություն | Դասընթացի ծրագիր, Երևան, 2014, 23 էջ |

Մ.Հ. Ֆելեքյան

Ավանդական ուղղագրություն. սկզբունքներ, վարժություններ, թելադրության նյութեր | Դասագիրք, Երևան, 2009

Manuk H. Falaqyan

Զ. Ա. Հացագործյան, Ա. Հ. Դարբինյան, Ն. Գ. Հովումյան, Գ. Հ. Սրվանձտյան, Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 186-189 |
 

Article

Մ. Հ. Ֆալաքյան

Բառակազմական պատճառաբանվածության ուղղվածությունը և տեսակները ժամանակակից հայերենի բաղադրյալ բառերում | Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 81-90 էջ, Հայաստան

Մ. Հ. Ֆալաքյան

Քերականական նշումների համակարգը հայերենի բառարաններում | Актуальные вызовы современной науки, 2016, ВЫПУСК 2 Часть 5, стр. 229-233 |

Ֆալաքյան Մանուկ

Ածանցավոր բառերի բառակազմական հիմքերի փոխաբերական իմաստների յուրացումը հայերենում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 172-181 էջ |

Մ. Հ. Ֆելեքյան

Բաղադրյալ բառերի ձևույթային և բառակազմական վերլուծությունների տարանջատումը | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․3-4, 80-84 էջ |

Manuk H. Falaqyan

Կենդանիների անվանումների բացատրությունը հայերենի բառարաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 114-125 |
1   2   3  |  See all