Sargis R. Avetyan
Biography
Education
2001 - 2004: Post-graduate student, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology
1999 - 2001: Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Master of Arts
1995 - 1999: Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Bachelor of Arts (Diploma with Honour)

Scientific degree
2004: “The Indo-European Vowel Gradations (Ablaut) and their Expression in Old Armenian”, Diploma of Doctor of Philology awarded by the Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia by the resolution of the Council of Institute of Linguistics and Yerevan State University

Work experience
2005 - 2014: Assistant professor: Department of General Linguistics, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology
Since 2014: Associate professor: Department of General Linguistics, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology

Lectures delivered
Comparative Grammar of Indo-European Languages, General Linguistics, Typological Linguistics, History of the Armenian Language, Latin, Old Armenian.

Spheres of scientific interests
Indo-European linguistics, typological linguistics (synchronic and diachronic typology), general linguistics.

Knowledge of Languages
Armenian, Russian, English (fluent), German, Spanish, Persian, (Good), French, Georgian, Turkish, Arabic, Hebrew, Old Armenian, Old Greek, Latin, Sanskrit, Old Persian (to read and understand)

Sargis R. Avetyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of General Linguistics
 
 

Book

Սարգիս Ավետյան

Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները(համեմատական լեզվաբանության դասախոսություններ) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2014, 68 էջ:

Սարգիս Ավետյան

Վ/Ւ/ՈՒ -ի հնչյունական արժեքը և հնչույթային կարգավիճակը դասական հայերենում | Մենագրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 279 էջ:
 

Article

Sargis Avetyan

Որքանո՞վ թեքական կամ կցական է հին հայերենի անվանական հոլովումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 40-53 |

Sargis Avetyan

Համաբանական փոփոխությունների երկու միտում արդի արևելահայերենի աորիստի հարացույցում (համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 24-39 |

Սարգիս Ավետյան

Արդի արևելահայերենի շեշտափոխական ձայնավորային հերթագայությունները (հա¬¬¬-մա¬¬ժա¬մանակյա և տարաժամանակյա քննություն) | Հայագիտության հարցեր, 2020, N 2, էջ 206-219

Սարգիս Ավետյան

Մի շարք բարբառներում ուց վերջավորության տարածումը որոշակի անկանոն բա¬յե-րի վրա խմբային նմանության սկզբունքով | Հայագիտության հարցեր, 2020, N 1 (19), էջ 188-200

Sargis Avetyan

Արդի հայերենի ընթացիկ փոփոխություններից մեկը կիրառահեն լեզվաբանության լույսի ներքո | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 48-62 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all