Shushanik H. Paronyan
Biography
Education
1986 - 1989: Post-graduate studies at the Department of English Philology, Leningrad (Sanct Peterburg) State University
1984 - 1986: researcher at the Department of English Philology, Leningrad (Sanct Peterburg) State University
1973 - 1978: English Language and Literature, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University, Diploma of Excellency

Academic Degree
2010: “The Cognitive-pragmatic Aspect of Verbal Interaction in English”, Diploma of Doctor of Philology (Germanic Languages) from Yerevan State University
1989: “Directed Conversational Units in Spoken Discourse”, Diploma of Candidate of Philology (Germanic languages) from Sanct Peterburg State University

Professional experience
1993 - present: Associate professor, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
1989 - 1993: Lecturer of English, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology
Department, Yerevan State University
1978 - 1980: Senior researcher at the laboratory of Engineering Psychology, Yerevan State University

Academic courses
English for Academic Purposes, Introduction to Philology, History of English, Pragmalinguistics, Discourse Analysis

Scale of professional interests
Discourse Analysis, Cognitive Linguistics, Pragmalinguistics, EAP

Languages
English and Russian (fluent), German (conversational)

Professional membership
2005 – present: Head of the Methodological Council of Romance-Germanic Philology Faculty
2005 - present: Member of Scientific Council of Romance-Germanic Philology Faculty
2004 – present: Member of AASE (Armenian Association for the Study of English)
2005 – present: Member of the Editorial Board of the AASE Journal of English Studies ‘Armenian Folia Anglistika’

Shushanik H. Paronyan

Head of Chair | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English for Cross-Cultural Communication
 
 

Book

Շուշանիկ Պարոնյան

The Use and Abuse of Language in the Legal Domain | Montreal, Arod Books, 2019

Paronyan Sh., Ayunts A.

Language and culture in academic context. 2nd Edition | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 264 էջ

Seda Q. Gasparyan, Shushanik H. Paronyan, Astghik E. Chubaryan, Gayane H. Muradyan

Raphael Lemkin’s draft convention on genocide and the 1948 un convention | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 176 էջ

Sh. Paronyan, N. Harutyunyan, M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1) | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան |

Շուշանիկ Պարոնյան, Նաիրա Ներսիսյան, Անուշ Այունց

Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր) | Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
1   2   3  |  See all
 

Article

Shushanik Paronyan

Language Elements of Foreign Culture in the Narrative: a Pragmatic Approach | Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 153-165 |

Shushanik Paronyan, Nare Tamoyan

Քաղաքավարության կարգը և ներողություն հայցելը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 68-81 |

Շուշանիկ Պարոնյան

On Some Culture-Specific Issues of TEFL in Armenia | Armenian Folia Anglistika /International Journal of English Studies/ 1 (13)/2015, Yerevan

Շուշանիկ Պարոնյան

Cultural Remodelling of Refugee Armenians after the Genocide | Armenian Folia Anglistika /International Journal of English Studies/ 2 (14)/2015, Yerevan, pp. 151-174.

Շուշանիկ Պարոնյան

Արտալեզվական լեզվամշակութային գործոնների դերը բանավոր թարգմանության գործընթացում, Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց | Գիտ. հոդվ. ժող., Եր. 2014, էջ 45-52
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all