ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2010 #1(221)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2010 #1(221) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Էդուարդ Դանիելյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Գ. Վ. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան

  Weierstrass and Blaschke type functions (Վայերշտրասի և Բլյաշկեի տիպի ֆունկցիաներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 3–8 |

  Ա. Վ. Սարգսյան

  On factorization of a class of second order matrix-functions (Երկրորդ կարգի որոշ դասի մատրից-ֆունկցիաների ֆակտորացման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 9–15 |

  Սիավաշ Ղորբանիան

  Boundary value problem for the pseudoparabolic equations (Եզրային խնդիր պսևդոպարաբոլական հավասարումների համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 16–21 |

  Լ. Պ. Տեփոյան, Դարյուշ Քալվանդ

  Neumann problem for fourth order degenerate ordinary differential equations (Նեյմանի խնդիրը չորրորդ կարգի սովորական վերասերվող դիֆերենցիալ հավասարումների համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 22–26 |

  Խ. Լ. Վարդանյան

  Regression models generated by distributions of moderate growth (Չափավոր աճի բաշխումներով ծնված ռեգրեսիոն մոդելներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 27–31 |

  Ռ. Շարիֆիան

  Buckling of isotropic plates with two opposite simply supported edges and the other two edges rotationally restrained unloaded (Իզոտրոպ սալերի կայունության կորուստը, երբ սալի երկու կողմերը ազատ հենված են, իսկ մյուս երկուսը ամրակցված են առաձգական հոդակապով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 32–36 |

  Ա. Հ. Առաքելյան

  On the type correctness of polymorphic λ-terms. part 2 (Պոլիմորֆ λ-թերմերի տիպային կոռեկտության մասին: մաս 2) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, 2010, #1, էջ 37–46 |

  Ա. Լ. Մխիթարյան

  Vacuum fluctuations in cosmological models with compactified dimensions (Վակուումային ֆլուկտուացիաները կոմպակտ չափերով կոսմոլոգիական մոդելներում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 47–53 |

  Ա. Ս. Զեյթունյան

  Bandwidth and duration of nonlinear-dispersive similariton (Ոչ գծային-դիսպերսիոն սիմիլարիտոնի սպեկտրային լայնությունը և տևողությունը ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 54–57 |

  Հ. Գ. Հովհաննիսյան

  Effective estimates for model generated by distribution of moderate growth (Արդյունավետ գնահատականներ չափավոր աճի բաշխումով ծնված մոդելի համար ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 58–60 |

  Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ռ. Բոլիբեկյան

  On the Rabin’s speed-up of proofs for some systems of first order logic (Առաջին կարգի տրամաբանության որոշ համակարգերում արտածումների Ռաբինի արագացման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 61–63 |

  Հ. Կ. Գևորգյան

  A combined effect of electrostatic field and hydrostatic pressure on the stability of bilayer lipid membranes (Էլեկտրաստատիկ դաշտի և հիդրոստատիկ ճնշման համատեղ ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների կայունության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 64–66 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ