ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2010 #3(223)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2010 #3(223) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ջ. Դ. Գրիգորյան, Ա. Հ. Մակարյան, Ս. Հ. Ափոյան, Ժ. Ն. Չոբանյան

  Влияние лазерного излучения на физико-химические свойства воды и водно-мицеллярных растворов анионного поверхностно-активного вещества (Լազերային ճառագայթման ազդեցությունը ջրի և անիոնային մակերևութային ակտիվ նյութի ջրամիցելային լուծույթների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Ն. Մ. Բեյլերյան, Է. Ռ. Սարուխանյան, Փ. Գ. Մինասյան

  Кинетика инициированного дак автоокисления кумола в хлорбензольных растворах в присутствии метилсульфоксида (Դիմեթիլսուլֆօքսիդի (ԴՄՍՕ) ազդեցությունը ազոիզոկարագաթթվի դինիտրիլով հարուցված քլորբենզոլային լուծույթում կումոլի ինքնաօքսիդացման կինետիկայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 8-13 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Թերզյան

  Լիզոցիմի ջուր–դիմեթիլսուլֆօքսիդային լուծույթների դինամիկ մակերևութային լարվածության ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 14-18 |

  Ս. Վ. Մկրտչյան, Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение кадмия метиловым зеленым в табаке, мясе, молоке и молочных продуктах (Կադմիումի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը մեթիլային կանաչով ծխախոտի. մսի. կաթի մեջ և կաթնամթերքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 19-22 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Հովհաննիսյան

  Влияние (S)-β-(n-бензиламино)аланина на аминотрансферазу аминокислот с разветвленной цепью brevibacterium flavum и ароматическую аминотрансферазу citrobacter freundii ((S)-β-(n-Բենզիլամինո)ալանինի ազդեցությունը brevibacterium flavum-ի ամինաթթուների ճյուղավորված ամինատրանսֆերազի և citrobacter freundii-ի արոմատիկ ամինատրանսֆերազի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 23-29 (ռուսերեն) |

  Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Синтез новых гетероциклических соединений на основе ацетил-a-спиродилактонов (Նոր հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ ացետիլ-a-սպիրոդիլակտոնների բազայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 30-34 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Ա. Ա. Մնացականյան

  Некоторые химические превращения соединений, содержащих конденсированные оксирановое и γ-лактонное кольца (Կոնդենսացված օքսիրանային և γ-լակտոնային օղակներ պարունակող միացությունների որոշ քիմիական փոխարկումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 35-40 (ռուսերեն) |

  Հ. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Կ. Սաղաթելյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Изучение загрязнения тяжелыми металлами некоторых древесных пород Еревана с учетом размеров их геномов (Երևանում աճող որոշ ծառատեսակների ծանր մետաղներով աղտոտման ուսումնասիրությունը կապված դրանց գենոմի չափերի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 41-45 (ռուսերեն) |

  Ն. Ժ. Սահակյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան

  Оптимизация питательных сред для выращивания культур A. genevensis L. и A. chia Schreb. (A. genevensis L. և A. chia Schreb. կուլտուրաների աճեցման համար օգտագործվող սննդամիջավայրերի կազմի օպտիմալացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 46-51 |

  Լ. Ս. Ստեփանյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան

  Влияние “агрессивных” компьютерных игр на показатели сердечно-сосудистой системы у подростков (Ագրեսիվ բնույթի համակարգչային խաղերի ազդեցությունը դեռահասների հեմոդինամիկայի ցուցանիշների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 52-58 (ռուսերեն) |

  Ժ. Խ. Գրիգորյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Термографическое исследование системы трихлорид тербия–хлорид натрия в расплаве (Տերբիումի եռքլորիդ–նատրիումի քլորիդ համակարգի թերմոգրաֆիական ուսումնասիրությունը հալույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 59-61 (ռուսերեն) |

  Կ. Հ. Թառլամազյան, Հ. Ս. Մովսեսյան

  Испытание инсектицидов против крестоцветныx блошек на посадкаx капусты в Армавирской области РА (Միջատասպանների փորձարկումը խաչածաղկավորների լվիկների դեմ ՀՀ Արմավիրի մարզի կաղամբի տնկարկներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 62-64 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ