ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2010 #3(223)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2010 #3(223) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հողմիկ Սարգսյան (գլխ. խմբագիր), Վլադիմիր Բոյնագրյան (գլխ.խմբագրի տեղակալ),
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար)
  Ա. Ռ. Ավագյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Ռ. Գ. Գևորգյան, Է. Խ. Խարազյան , Ս. Հ. Հայրոյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան

  Բովանդակություն

  Շ. Վ. Խաչատրյան

  Թուխմանուկի (Արագածոտնի մարզ) ոսկու հանքավայրի հանքաքարերի երկրաքիմիական առանձնահատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 3-11 |

  Ֆ. Գ. Շամցյան, Ս. Հ. Վարդանյան

  О строении и перспективах золотоносности юго-восточной и центральной частей Севано-Амасийской складчатой зоны Армении (Հայաստանի Սևան–Ամասիա խզվածքային գոտու հարավարևելյան և կենտրոնական մասերի կառուցվածքը և ոսկեբերության հեռանկարները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 12-17 (ռուսերեն) |

  Հ. Պ. Գույումջյան, Ս. Վ. Ոսկանյան

  Геолого-петрографическая характеристика и основные черты происхождения гидротермальных метасоматитов Лернадзор-Пхрутского рудного поля (Армения: Сюникский марз) (Լեռնաձոր–Փխրուտ հանքային դաշտի հիդրոթերմալ մետասոմատիտների երկրաբանական-պետրոգրաֆիական բնութագիրը և ծագման հիմնական հատկանիշները (Հայաստան. Սյունիքի մարզ)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 18-24 (ռուսերեն)

  Ս. Հ. Հայրոյան, Հ. Խոշրավան, Հ. Հ. Բարիմանի

  Оценка влияния землетрясений на устойчивость южного берега Каспийского моря (Կասպից ծովի հարավային ափերի կայունության վրա երկրաշարժի ազդեցության գնահատումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 25-29 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Մինասյան, Ս. Ռամմահ

  Причины активизации карбонатного карста и ее экологические последствия (на примере комплексных исследований, выполненных на территории г. Рас аль Айн. САР) (Կարբոնատային կարստի ակտիվացման պատճառները և դրա էկոլոգիական հետևանքները (Ռաս ալ Այն քաղաքի տարածքում ՍԱՀ իրականացված համալիր ուսումնասիրությունների օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 30-33 (ռուսերեն) |

  Բաբակ Նաջաֆիհա

  Поступление обломочного материала в береговую зону южного Каспия и разнос его вдоль берега (Կասպից ծովի հարավային մասի առափնյա գոտի բեկորային նյութի թափանցումը և դրա տարածումը ափի երկայնքով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 34-39 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Մանասյան

  Բնակչության կենսագործունեության տարածաժամանակային վերլուծությունը ՀՀ համայնքներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 40-44 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ