ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2004 #2(204)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2004 #2(204) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Պետրոսյան Ս. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Խաչատրյան Հ. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Ի. Գ. Խաչատրյան

  Об обратимости некоторых интегральных операторов типа Фурье (Ֆուրյեի տիպի որոշ ինտեգրալ օպերատորների հակադարձելիության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 3-6 (ռուսերեն) |

  Ի. Ռ. Սիմոնյան

  Решетки дистрибутивных и сверхдистрибутивных многообразий полугрупп (Բաշխական և գերբաշխական կիսախմբերի բազմաձևությունների կավարները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 7-19 (ռուսերեն) |

  Տ. Պ. Ղազանչյան

  Оценка скорости сходимости в предельной теореме Эрдеша-Каца для зависимых случайных величин (Զուգամիտության արագության գնահատականը Էրդեշ-Կացի սահմանային թեորեմում կախյալ պատահական մեծությունների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 20-26 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ափինյան

  Численный метод решения одной задачи динамической оптимизации (Դինամիկ օպտիմալացման մի խնդրի լուծման թվային մեթոդ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 27-32 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Մազմանյան

  Об оптимальном управлении колебательных движений упругой пластинки в конфликтных ситуациях (Առաձգական սալի տատանողական շարժման օպտիմալ ղեկավարման մասին հակամետ իրավիճակներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 33-38 (ռուսերեն) |

  Կ. Հ. Սարգսյան

  О сдвиговых колебаниях пьезоэлектрического полупространства, на граничной поверхности которого прикреплен диэлектрический упругий слой (Խնդիր պյեզոէլեկտրիկ կիսատարածության սահքային տատանումների վերաբերյալ, երբ նար եզրային մակերեվույթին ամրացված է դիէլեկտրիկ առաձգական շերտ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 39-46 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Գալստյան

  Эволюция и исследование толстых анизотропных голограмм, записанных в полимерно-диспергированных жидких кристаллах (Պոլիմերային դիսպերսված հեղուկ բյուրեղական միջավայրերում գրանցված հաստ անիզոտրոպ հոլոգրամները ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 47-52 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Ալումյան, Թ. Ս. Մնացականյան, Տ. Հ. Էյրամջյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

  Сопоставление линий механических изонапряжений и маятниковых полос рентгеновских лучей (Մեխանիկական իզոլարման գծերի և ռենգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի համադրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 53-57 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Ղազոյան , Ա. Մ. Ասատրյան, Է. Ռ. Սարուխանյան

  Межмолекулярные взаимодействия и сольватация ионов в диметилсульфоксидных растворах акрилонитрила (Միջմոլեկուլային փոխազդեցություններն և իոնների սոլվատացիան ակրիլանիտրիլի դիմեթիլսուլֆօքսիդային լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 58-66 (ռուսերեն) |

  Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Ջ. Հ. Ճշմարիտյան

  Исследование взаимодействия катионов солей некоторых металлов с акриламидом методом ИК-спектроскопии (Ակրիլամիդի հետ որոշ մետաղների աղերի կատիոնների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ԻԿ-սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Լ. Ս. Սարգսյան, Հ. Պ. Ղույումջյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  О возможности применения аргиллизитов в тонкослойной хроматографии редких элементов (Հազվագյուտ տարրերի նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայում արգիլիզիտի կիրառության հնարավորության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 72-78 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Հակոբյան

  Фотосинтез новых производных 1,4-диоксанонов (1,4-Դիօքսանոնների նոր ածանցյալների ֆոտոսինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 79-83 (ռուսերեն) |

  Լ. Է. Ներսիսյան, Ջ. Վ. Ղարիբյան, Գ. Մ. Ստեփանյան, Ա. Գ. Մարկարյան, Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Փարսադանյան, Յու. Ս. Բաբայան

  Действие противоопухлевого антибиотика доксорубицина с антистрессовыми препаратами на структуру ДНК саркомы 45 (Սարկոմա 45-ի ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վրա հակաուռուցքային հակաբիոտիկ դոքսոռուբիցինի ազդեցությունը հակասթրեսային միացությունների հետ համատեղ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Ս. Ա. Կարապետյան, Ա. Հ. Թամրազյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

  Paramecium Multimicronucleatum ինֆուզորիաների և Candida Gulliermondii НП-4 խմորասնկերի միտոքոնդրիումային ֆրակցիայի գլյումինազի ակտիվության կարգավորումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 89-95 |

  Ն. Ն. Քսաջիկյան

  Միջին դպրոցում սովորող դեռահասների սրտի ռիթմի փոփոխությունները քննության պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 96-102 |

  Մ. Ս. Մանվելյան

  Применение метода Fish (Fluorescence in Situ hybridization) в пренатальной и постнатальной диагностике хромосомных аномалий (Նախածննդյան և հետծննդյան շրջանում քրոմոսոմային խաթարումների ախտորոշումը Fish (Fluorescence in Situ hybridization) եղանակի կիրառմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 103-108 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Մաթևոսյան

  Генетические аспекты изучения тканевой совместимости на основе ДНК-типирования в Армянской популяции (Հայկական պոպուլյացիայի ԴՆԹ-տիպավորման հիման վրա հյուսվածքների համատեղելիության ուսումնասդիրության գենետիկական ասպեկտները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 109-115 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ս. Սարդարյան, Գ. Վ. Մարկոսյան, Վ. Պ. Վարդանյան

  «Հանքային ջուր» սողանքի ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 116-122 |

  Ք. Ա. Բաղդասարյան

  Оптимальная плотность сети опробования Шаумянского золотополиметаллического месторождения (Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի նմուշարկման օպտիմալ ցանցը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 123-127 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Նարիմանյան, Տ. Զ. Խաչիկյան

  О равномерной распределенности в смысле Арнольда-Крылова подгрупп группы Ли (Լիի խմբի ենթախմբերի Առնոլդ-Կռիլովի իմաստով հավասարաչափ բաշխվածության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 128-131 (ռուսերեն) |

  Յասին Մալա

  Определение микроколичеств ванадиума методом тонкослойной хроматографии (Վանադիումի միկրոքանակների որոշումը նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 132-135 (ռուսերեն) |

  Ն. Ս. Վարդազարյան

  Влияние возраста и пола на спонтанный уровень микроядер в эксфолиативных клетках ротовой полости здоровых лиц Армянской популяции (Տարիքի և սեռի ազդեցությունը հայկական պոպուլիացիայի առողջ անձանց բերանի խոռոչի էքսֆոլիատիվ բջիջներում միկրոօրգանիզմների սպոնտան մակարդակի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 136-140 (ռուսերեն) |

  Ս. Ե. Գոգինյան

  Металлургия железа в исторической Армении (Երկաթի մետալուրգիան պատմական Հայաստանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 141-149 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ