ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2004 #3(205)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2004 #3(205) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Պետրոսյան Ս. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Խաչատրյան Հ. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Ս. Գ. Հարությունյան, Վ. Ի. Վարդանյան, Ե. Բ. Դալյան

  Особенности комплексообразования макромолекул ДНК с низкомолекулярными лигандами (ԴՆԹ-ի մակրոմոլեկուլի կոմպլեքսառաջացման առանձնահատկությունները ցածրմոլեկուլային լիգանդների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 3-34 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Մարտիրոսյան

  Равномерное суммирование биортогональных разложений по неполным системам рациональных функций в пространствах Харди (Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների հավասարաչափ գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի Հարդիի տարածություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 35-41 (ռուսերեն) |

  Շ. Ա. Գրիգորյան, Ս. Մ. Մանուկյան, Գ. Գ. Օհանյան

  Точные частные решения нелинейного уравнения Клейна-Гордона и их приложения в механике жидкости и газа (Կլեյնի-Գորդոնի ոչ գծային հավասարման ճշգրիտ մասնավոր լուծումները և նրանց կիրառությունները հեղուկի և գազի մեխանիկայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 42-48 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Չիլինգարյան

  Устойчивость решения игровых задач наведения на m-выпуклые компактные множества для линейных систем (Գծային համակարգերի համար m ուռուցիկ կոմպակտ բազմություններին բերման խաղային հնդիրների լուծման կայունությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 49-56 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Գրիգորյան, Ա. Հ. Մակարյան, Ս. Ց. Ներսիսյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան, Վ. Լ. Էլբակյան

  Исследование отклонения лазерного луча при прохождении через воздушную среду с температурным градиентом с помощью автоматизированной системы мониторинга. (Ջերմաստիճանային գրադիենտ ունեցող օդային միջավայրով անցնելիս լազերային ճառագայթի շեղման հետազոտությունը մոնիթորինգի ավտոմատացված համակարգի օգնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 57-64 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Исследование взаимодействия палладия(II) с тиомочевиной и фенилтиомочевиной спектрофотометрическим методом (Թիոմիզանյութի և ֆենիլթիոմիզանյութի հետ պալադիում (II)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Վարդանյան, Շ. Ա. Գյուլնազարյան, Ն. Մ. Դավթյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Амперометрическое определение рения в различных объектах некоторыми основными красителями. Расчет произведений растворимости малорастворимых соединений (Ռենիումի ամպերաչափական որոշումը տարբեր օբյեկտներում մի քանի օրգանական հիմնային ներկանյութերով: Առաջացած քիչ լուծելի միացությունների լուծելիության արտադրյալների հաշվարկը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 69-74 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Համբարձումյան, Ա. Ս. Սաղյան, Ա. Ա. Պետրոսյան, Լ. Լ. Մանասյան, Գ. Մ. Մկրտչյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Վ. Ի. Մալեև, Յու. Ն. Բելոկոն

  Синтез новых хиральных Ni(II) комплексов оснований Шиффа дегидроаланина. (Դեհիդրոալանինի Շիֆֆի հիմքերի հետ Ni(II) իոնի առաջացրած նոր քիրիլային կոմպլեքսի սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 75-84 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Համբարձումյան

  Асимметрический синтез (S)-винилглицина через хиральный Ni(II) комплекс основания Шиффа дегидроаминомасляной кислоты с (S)-N-(2-бензоилфенил)-1-(3,4-дихлорбензил)пирролидин-2-карбоксамидом ((S)-վինիլգլիցինի ասիմետրիկ սինթեզը (S)-N-(2-բենզոիլֆենիլ)-1-(3,4-դիքլորբենզիլ)պիրրոլիդին-2-կարբօքսամիդի և դեհիդրոամինակարագաթթվի Շիֆֆի հիմքի Ni(II) քիրալային կոմպլեքսի միջոցով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 85-90 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Գաբրիելյան

  Спектрофотометрический анализ пигментов водоросли Chlorella pyrenoidosa, подвергнутой действию повышенных температур (Բարձր ջերմաստիճանների ազդեցությունը ենթարկված Chlorella pyrenoidosa ջրիմուռի պիգմենտների սպեկտրալուսաչափական ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 91-94 (ռուսերեն) |

  Ա. Խ. Աղաջանյան, Զ. Ս. Մինասյան, Ա. Ա. Աղաջանյան, Ա. Ա. Զախարյան, Լ. Գ. Անանյան

  Պրոլինի կատաբոլիզմի ֆերմենտները և նրանց ակտիվության կարգավորումը իշխան ձկան (Salmo ischchan) տարբեր օրգաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 95-99 |

  Ա. Վ. Դայան, Ն. Ն. Քսաջիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Ռ. Սարգսյան

  Типологический анализ кардиогемодинамики у старшеклассников в условиях экзаменационного напряжения (Բարձր դասարանցիների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների տիպաբանական վերլուծությունը քննական լարվածության պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 100-105 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Հարությունյան, Ն. Ս. Հակոբյան, Ն. Յու. Ադամյան

  Թթվածնաքաղցի պայմաններում հիպոկամպի CA_1 դաշտի դերը շնչառության կարգավորման գործընթացում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 106-110 |

  Մ. Գ. Թասլախչյան

  Микофлора Армении. Род Ascochyta Lib. (Հայաստանի միկոֆլորան Ascochyta Lib. ցեղը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 111-118 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Շուխյան

  Խաղողի մի քանի սորտերի էմբրիոգենեզի սկզբնական և ուշ փուլերի ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 119-123 |

  Վ. Պ. Վարդանյան

  Основные принципы комплексирования гидрогеофизических и аэрокосмических методов исследований с целью изучения ресурсов подземных вод. (Հիդրոերկրաֆիզիկական և օդատիեզերական մեթոդների համալիրի կիրառման հիմնական սկզբունքները ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրության նպատակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 124-127 (ռուսերեն) |

  Ս. Հ. Հայրոյան

  Երկայնական ալիքների տարածումը կավային գրունտներում խոնավության փոփոխության լայն տիրույթում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 128-132 |

  Գ. Պ. Թադևոսյան, Բ. Պ. Մնացականյան

  Ռելիեֆի ձևաչափական տարրերի դերի գնահատումը հոսքագոյացման պրոցեսում (Դեբետ գետի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 133-140 |

  Ն. Խ. Մեսրոպյան

  Проверка гипотезы относительно корреляционной функции гауссовского процесса (Գաուսյան պրոցեսի կոռելյացիոն ֆունկցիայի վերաբերյալ վարկածի ստուգումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 141-144 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Կուտուզյան

  Ֆեմտովայրկյանային ազդակների սպեկտրալ սեղմումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 145-148 |

  Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Լ. Ե. Սարգսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Влияние структуры фазовой пленки на коррозионные свойства нерастворимых анодов на основе свинца. (Ֆազային թաղանթի կառուցվածքի ազդեցությունը չլուծվող կապարե անոդների կոռոզիոն հատկությունների վրա ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

  Գ. Բ. Համբարձումյան, Է. Գ. Մեսրոպյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ա. Ս. Գալստյան, Ի. Ռ. Հարությունովա

  Взаимодействие фенилглицидилэфира с некоторыми аминокислотами. (Ֆենիլգլիցիդիլեթերի փոխազդեցությունը որոշ ամինաթթուների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 153-156 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Գ. Հարությունյան

  Эмбриональная плодоносность глазков винограда в зависимости от его сортовой принадлежности (Խաղողի աչքերի սաղմնային պտղաբերությունը կախված սորտային պատկանելիությունից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 157-160 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ