ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1997 #1(186)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1997 #1(186) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Տեր-Անտոնյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Առաքելյան Ն. Հ., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Չուբարյան Է. Վ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Տոնոյան Ռ. Ն., Փափազյան Թ. Ա.

  Բովանդակություն

  Ե. Ա. Տարոյան

  Адиабатические инварианты системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (Գծային սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների ադիաբատիկ ինվարիանտներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Սարգսյան

  Построение бесконечной совокупности нетривиальных решений задачи Дирихле для систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами в круге (Հաստատուն գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգի համար Դիրիխլեի խնդրի ոչ տրիվիալ լուծումների անվերջ համախմբի կառուցումը շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 11-17 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Օհնիկյան

  О классифицирующих пространствах α-оснащенных расслоенний (α-հագեցած շերտավորումների դասակարգող տարածությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 18-27 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ժ. Մնացականյան

  Нестационарное течение вязкой жидкости в пористом канале с движущейся стенкой (Մածուցիկ հեղուկի ոչ ստացիոնար հոսքը շարժվող պատով ծակոտկեն հարթ խողովակում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 28-31 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Գևորգյան, Ժ. Հ. Նինոյան

  Особенности азимутальной зависимости поворота плоскости поляризации света в холестерических жидких кристаллах при наличии волны, модулирующей параметры среды (Լույսի բևեռացման հարթության պտույտի ազիմուտալ կահվածության առանձնահատկությունները խոլեստերինային հեղուկ բյուրեղներում միջավայրի պարամետրերի մոդուլացնող ալիքի լայնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 32-35 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Սաղյան, Ա. Է. Ավետիսյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Լ. Ռ. Ջիլավյան, Է. Ա. Գյուլումյան, Վ. Ի. Տարարով, Ս. Կ. Գրիգորյան, Յու. Ն. Բելոկոն

  Асимметрический синтез L-β-(N-метиламино)аланина через хиральный комплекс дегидроаланина с ином Ni(II) (L-β-(N-մեթիլամինա)ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը Ni(II) իոնի հետ դեհիդրոալանինի առաջացրած խիրալկոմպլեքսի միջոցով)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 36-39 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Մ. Լ. Գևորգյան

  Изучение функциональной роли некоторых аминокислотных остатков аргиназы (Արգինազի որոշ ամինաթթվային մնացորդների դերի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 40-47 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Սարգսյան , Հ. Լ. Թերլեմեզյան, Ն. Գ. Դավթյան, Ա. Մ. Անանյան

  Բակտերիալ պատրաստուկները, որպես պայքարի արդյունավետ միջոց կաղամբի ցեցի դեմ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 48-51 |

  Ս. Մ. Բադալյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

  Материалы к изучению микобиоты парка Цицернакаберд г. Еревана. 1. Макромицеты (Նյութեր Երևանի Ծիծեռնակաբերդ այգու միկոբիոտայի ուսումնասիրման վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 52-55 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Համբարձումյան

  Մարմարիկ գետի հովտի մեղուների ֆաունան. 1. Ընտ. Megachilidae, Anthophoridae, Apidae | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 56-61 |

  Է. Գ. Յավրույան, Մ. Կ. Հարությունյան

  Изучение хромосомных наборов средиземноморского нетопыря (Pipistrellus kuhlii Kuhli) и нетопыря-карлика (P. pipistrellus Schreb) (Միջերկրածովային փոքրաչղջիկի (Pipistrellus kuhlii Kuhli) և թզուկ փոքրաչղջիկի (P. pipistrellus Schreb) քրոմոսոմային հավաքակազմի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 62-65 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Ռ. Մ. Հարությունյան, Վ. Ա. Շևչենկո

  Изменчивость семян в природных популяциях Plantago, подвергающихся хроническому облучению. Сообщ. 1. Действие хронического облучения на начальные стадии онтогенеза в первый и третий годы после аварии на Чернобыльской АЭС (Խրոնիկ ճառագայթման ենթարկված Plantago-ի բնական պոպուլյացիաների սերմերի փոփոխականության ուսումնասիրությունը: Հաղորդում 1) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 66-70 (ռուսերեն) |

  Ռ. Վ. Հակոբյան, Հ. Պ. Գույումջյան

  О вязкости базальтов (Բազալտների մածուցիկության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Սարգսյան

  Стратиграфия неогена Севано-Ширакского синклинория (Սևան-Շիրակի սինկլինորիումի նեոգենի շերտագրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 76-82 (ռուսերեն) |

  Պ. Գ. Դավթյան

  Հակասելավային միջոցառումների մշակման հարցերը Վայք-Զանգեզուր տարածաշրջանի համար | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 83-88 |

  Ռ. Գ. Հովհաննիսյան, Ե. Ա. Տարոյան

  Устойчивость задачи Коши для слабо гиперболических уравнений четвертого порядка (Չորրորդ կարգի թույլ հիպերբոլական հավասարումների համար Կոշիի խնդրի կայունությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 89-93 (ռուսերեն) |

  Մ. Յու. Մովսիսյան

  Топологоческие дистрибутивные квазигруппы (Տոպոլոգիական բաշխական քվազիխմբեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 94-96 (ռուսերեն) |

  Փ. Գ. Մինասյան, Մ. Լ. Հակոբյան, Ա. Գ. Գզիրյան, Լ. Ա. Հակոբյան

  Влияние мела на распад персульфата калия в водном растворе поливинилового спирта (Կավճի ազդեցությունը պոլիվինիլային սպիրտի ջրային լուծույթում կալիումի պերսուլֆատի քայքայման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 97-99 (ռուսերեն) |

  Ա. Թ. Գրիգորյան, Թ. Գ. Վարդանյան

  Լեռնային երկրների գետերի ջրի օրական միջին ջերմաստիճանի որոշման մասին (ՀՀ օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 100-101 |

  Ա. Յու. Հովհաննիսյան

  Մուֆանգի գերնույնությունները L-հանրահաշիվներում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 102-103 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ