ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1995 #1 (182)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 1995 #1 (182) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Տեր-Անտոնյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Առաքելյան Ն. Հ., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Չուբարյան Է. Վ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Տոնոյան Ռ. Ն., Փափազյան Թ. Ա.

  Բովանդակություն

  Հ. Վ. Բադալյան, Վ. Մ. Եդիգարյան

  Об оценках некоторых сумм из коэффициентов квазиполиномов по системе Мюнтца в L^2(0,1) (L^2(0,1) նորմայով Մյունցի համակարգի քվազիբազմանդամների գործակիցների որոշ գումարների գնահատականների վերաբերյալ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 3-14 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Բաղդասարյան

  Априорная оценка для одного класса регулярных операторов. Задача типа Дирихле (Ապրիորական գնահատական ռեգուլյար օպերատորների որոշ դասի համար: Դիրիխլեի խնդիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 15-18 (ռուսերեն) |

  Պ. Ս. Գևորգյան

  Мажоранты в классах слабо-эквивалентных G-подвижных компактов (Մաժորանտները թույլ համարժեք G-շարժուն կոմպակտների դասում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 19-22 (ռուսերեն) |

  Ս. Ս. Դավիդով

  Коммутативные дистрибутивные алгебры с делимой операцией (Բաժանելի գործողությամբտեղափոխելի բաշխման հանրահաշիվներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 23-29 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Ղազարյան

  Преобразование Беклунда и групповой анализ для одного нелинейного уравнения (Բեկլունդի ձևափոխությունը և խմբային անալիզը մի ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 30-34 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Սարգսյան, Բ. Պ. Գեղամյան, Գ. Ռ. Սարդարյան

  Оптимизация формы анизотропных круговых цилиндрических оболочек с учетом сдвиговых напряжений (Անիզոտրոպ շրջանային գլանային թաղանթի ձևի օպտիմալ նախագծումը սահքի լարումների հաշվառումով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 35-39 (ռուսերեն) |

  Գ. Ռ. Սարդարյան

  Расчет анизотропных осесимметричных круговых цилиндрических оболочек с учетом поперечных сдвиговых напряжений (Անիզոտրոպ առանցքասիմետրիկ շրջանային գլանային թաղանթի հաշվարկը լայնական սահքի լարումների հավառումով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 40-45 (ռուսերեն) |

  Գ. Հ. Հարությունյան, Ե. Ս. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Պապոյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

  Статические сферически-симметричные конфигурации с однородным распределением вещества в обобщенной теории гравитации (Նյութի համասեռ բաշխումով ստատիկ կենտրոնահամաչափ կոնֆիգուրացիաները ձգողականության ընդհանրացված տեսության շրջանակներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 46-53 (ռուսերեն) |

  Խ. Գ. Այվազյան , Լ. Խ. Այվազյան

  Влияние высокого давления (ВД) и взрывов при ВД на структуру полиэтилена (Բարձր ճնշման և բարձր ճնշման ժամանակ պայթյունների ազդեցությունը պոլիէթիլենի կառուցվածքի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 54-57 (ռուսերեն) |

  Ժ. Հ. Նինոյան, Հ. Ս. Երիցյան , Ա. Հ. Գևորգյան , Հ. Մ. Մուրադյան

  Усиление поворота плоскости поляризации при отражении света от среды с открытой поверхностью волновых векторов (Բաց ալիքային վեկտորների մակերևույթով միջավայրից լույսի անդրադարձման դեպքում բեևեռացման հարթության պտույտի ուժեղացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 58-61 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Գևորգյան, Ս. Շ. Յավրյան

  О каталазной активности лугового чернозема (Մարգագետնային սևահողերի կատալազային ակտիվության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 62-67 (ռուսերեն) |

  Լ. Ե. Պողոսյան, Ս. Ն. Ավագյան, Մ. Խ. Մինասյանց

  Синтез и исследования новых комплексных соединений переходных металлов (Անցումային մետաղների նոր կոմպլեքս միացությունների սինթեզը և ուսումնասիրությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 68-73 (ռուսերեն) |

  Լ. Լ. Օսիպյան, Ի. Մ. Էլոյան

  Патогенная микобиота картофеля в РА (Կարտոֆիլի պաթոգեն միկոբիոտան ՀՀ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

  Է. Գ. Յավրույան, Լ. Լ. Օսիպյան, Լ. Ա. Հակոբյան

  Материалы к изучению биологии пещер и гротов РА. Ч. I. (Նյութեր ՀՀ քարանձավների և այրերի կենսաբանության վերաբերյալ մ. I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Աբրահամյան, Ի. Վ. Շահազիզյան

  Изучение деструктивной активности аспергиллов на некоторых полимерных материалах производства НПО "Пластполимер" (Ասպերգիլների քայքայիչ ակտիվության ուսումնասիրությունը "Պլաստպոլիմեր" ԳԱՄ արտադրության որոշ պոլիմերային նյութերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 83-87 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Աբրահամյան, Ի. Մ. Էլոյան

  Динамика количественного и качественного состава микоэккрисотрофов ризосферы картофеля в разные периоды вегетации (Կարտոֆիլի զարգացման տարբեր փուլերում ռիզոսֆերայի միկոէկկրիսոտրոֆների որակական և քանակական կազմի դինամիկան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 88-93 (ռուսերեն) |

  Գ. Պ. Սիմոնյան

  О новой карте неотектоники территории Армении (Հայաստանի տարածքի նեոտեկտոնիկայի նոր քարտեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 88-93 (ռուսերեն) |

  Ք. Յու. Հակոբյան, Վ. Յու. Խալաթով

  Оценка взаимосвязи между географическими явлениями по данным атласов РА (Աշխարհագրական երևույթների միջև փոխկապակցվածության գնահատումը ՀՀ ատլասների տվյալների հիման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 100-104 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Սեդրակյան, Ռ. Ի. Բաղդասարյան

  Синтез Y-Ba-Cu-O выскотемпературных сверхпроводящих керамик с добавлением легирующей примеси NH_4Cl (Y-Ba-Cu-O բարձր ջերմաստիճանային գերհաղորդիչի կերամիկայի սինթեզումը NH_4Cl կապակցող նյութի առկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 105-106 (ռուսերեն) |

  Ա. Լ. Աթոյանց, Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Ի. Պ. Կասպարովա, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Мониторинг загрязнителей воздушного бассейна производства синтетического каучука (Սինթետիկ կաուչուկի արտադրության օդային ավազանի աղտոտիչների մոնիտորինգը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 107-108 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ