ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2016 #2 (240)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2016 #2 (240) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ա. Ն. Առաքելյան, Մ. Ս. Առաքելյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Օսիպյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Գ. Ա. Շահինյան

  Effect of diethyl sulfoxide on rheological properties of AOT microemulsions (Դիէթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը AOT-ի միկրոէմուլսիաների ռեոլոգիական հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 3-7 |

  Տ. Վ. Ղոչիկյան , Մ. Ա. Սամվելյան , Ա. Ս. Գալստյան , Ս. Վ. Գրիգորյան

  Synthesis of some S-derivatives of 1,2,4-triazoles (1,2,4-տրիազոլների S-ածանցյալների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 8-12 |

  Գ. Ս. Գրիգորյան , Զ. Գ. Գրիգորյան , Ա. Ց. Մալխասյան

  Obtaining esters of mannitol and sorbitol with the help of stearic, palmitic and oleic acids (Մանիտոլի և սորբիտոլի ստեարինաթթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի հետ էսթերների ստացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 13-16 |

  Ն. Մ. Բեյլերյան , Փ. Գ. Մինասյան

  Study of influence of some additives on the rate of cumene autoxidation. II. Influence of unsaturated cyano-lacton and dimethyl sulfoxide (Մի քանի հավելանյութերի ազդեցության ուսումնասիրությունը կումոլի ինքնաօքսիդացման արագության վրա: II-Չհագեցած ցիանլակտոնի ևվ դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 17-22 |

  Ս. Ա. Գևորգյան

  Study of sorption properties of peat for removing copper ions from aqueous solutions in dynamic mode (Տորֆի սորբումային հատկությունների ուսումնասիրությունը դինամիկ ռեժիմում ջրային լուծույթներից պղնձի հեռացման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 23-26 |

  Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան

  Reticular neurons activity of the bulbar respiratory center of rats in dynamics of hypoxia (Առնետների երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի ռետիկուլյար նեյրոնների ակտիվության փոփոխությունը թթվածնաքաղցի դինամիկայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 27-32 |

  Ա. Ա. Անտոնյան

  Natural substrates of dipeptidyl peptidase IV (Դիպեպտիդիլպեպտիդազ IV-ի բնական սուբստրատները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 33-42 |

  Լ. Ա. Ղուլիկյան , Մ. Մոհամադվարզի , Գ. Վ. Ղուկասյան , Ա. Վ. Քիշմիրյան , Ն. Ա. Զաքարյան , Գ. Ռ. Կիրակոսյան, Ն. Մ. Այվազյան

  Molecular events associated with Vipera latifi venom effect on condition of human red blood cells (Մարդու արյան կարմիր բջիջների վիճակի վրա Vipera latifi թույնի ազդեցության մոլեկուլային առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 43-50 |

  Ս. Ն. Հակոբյան

  Determination of binding enthalpy value at complex-formation of ligand with DNA (Կապման էնթալպիայի արժեքի որոշումը լիգանդի հետ ԴՆՔ-ի կոմպլեքսագոյացման դեպքում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 51-54 |

  Ա. Գ. Սիմոնյան

  Analysis of environmental status of the River Voghji with Armenian Index of Water Quality (Ողջի գետի էկոլոգիական վիճակի վերլուծություն ջրի որակի Հայկական ինդեքսի օգնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 55-58 |

  Գիտական կյանք, Հ. Գ. Խաչատրյան

  ԱՊՀ երկների «Անօրգանական միացությունների, հիբրիդային ֆունկցիոնալ նյութերի և դիսպերս համակարգերի զոլ-ժել սինթեզ և ուսումնասիրություն» «Զոլ-ժել-2016» Չորրորդ միջազգային կոնֆերանս | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 59-60 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 61-64 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 65-68 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ