Ալեքսանդր Կոնստանտինի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ֆիզմաթ.գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն
1983 - 1990 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ)
1993 - 1996 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ (տեսական ֆիզիկա)

Գիտական աստիճան
2000 թ-ին ֆիզ.մաթ.գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ
Թեկնածուական - «Տարօրինակ քվարկային նյութից բաղկացած գերխիտ աստղերի մոդելները»

Աշխատանքային փորձ
1990 - 1993 թթ. ուսումնական լաբորոտորիայի վարիչ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1993 - 2000 թթ. ասիստենտ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2006 թթ. դոցենտ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2006 թթ. ուսումնական վարչության պետ, ԵՊՀ
2006 թ-ից մինչ այժմ` դոցենտ, մանկավարժության ամբիոն, ԵՊՀ
2006 թ-ից մինչ այժմ` ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրեդիտային համակարգը բուհում
Կրթական քաղաքականությունը բուհում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա
Բարձրագույն կրթության կառավարում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2004 թթ. «Երևանի պետական համալսարանի կառավարման համակարգի բարելավում», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար
2005 - 2006 թթ. «ECTS կրեդիտների կուտակում և փոխանցում` հիմնված միջհամալսարանական կրթական ծրագրի վրա», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2006 - 2007 թթ. «Երևանի պետական համալսարանի ներքին որակի ապահովման համակարգի զարգացում», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար
2007 - 2008 թթ. «ECTS-ի վրա հիմնված կրեդիտային համակարգ Հայաստանի համար», Տեմպուս եվրոպական ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2007 - 2009 թթ. «Որակի ներքին ապահովման համակարգը հայաստանյան բուհերում», Տեմպուս եվրոպական ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2008 - 2009 թթ. «Ներքին որակի ապահովման համակարգի շրջանակային մոդել` միջբուհական կոնսորցիումի օրինակի հիման վրա», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի դրամաշնորհ, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2010 - 2011 թթ. «ԵՊՀ կրթական ծրագրերի որակի ապահովման գործընթացների զարգացումը”, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2005 թ-ից մինչ այժմ` Ակադեմիական ճանաչման և շարժունակության ազգային տեղեկատվական կենտրոնի խորհրդի անդամ
2006 թ-ից մինչ այժմ` Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների իրականացման ազգային աշխատախմբի անդամ
2008 թ-ից մինչ այժմ` Տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացման նոր ուղղություններով կադրերի մասնագիտական վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ԱՊՀ երկրների հենքային կազմակերպության խորհրդի անդամ
2008 թ-ից մինչ այժմ` Կրթության որակի ապահովման ազգային աշխատախմբի անդամ
2008 - 2010 թթ. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի խորհրդի անդամ

Պարգևներ
01.10.09 թ-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մեդալ,
03.10.09 թ-ին ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ

agrigoryan@ysu.am
(+374 10) 55-46-01

Ալեքսանդր Կոնստանտինի Գրիգորյան

Դոցենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
Պրոռեկտոր | ԵՊՀ
 
 

Գիրք/Book

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Հ. Ժամհարյան, Ա. Սարգսյան

Ուսանողական հարցումները` որպես կրթության որակի վերահսկման միջոց: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 98-102

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Ա. Բուդաղյան

Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2003-2009) | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009 թ., 104 էջ

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Ժ. Աղասյան

Իրազեկ դասախոսական կազմը` որպես կրթության որակի ներքին երաշխիք: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009 թ., էջ 70-74

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Ա. Բուդաղյան

Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Որակի բարելավման փորձը, մարտահրավերները և հեռանկարները Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, էջ 7-25

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան

Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու: 23-24 սեպտեմբերի 2008 թ., Երևան, 2009, էջ 17-22

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան

ECTS-ի ներդրման ԵՊՀ փորձը: Անցումը կրեդիտային համակարգին ՀՀ բուհերում. ներկա իրավիճակ, զարգացումներ, մար-տահրավերներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եզրափակիչ խորհրդաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 16-17 սեպտեմբերի, 2008, էջ 45-51

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան

Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական գործընթացի կառավարման կատարելագործման միջոց | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 72-77

А. К. Григорян, Э. В. Чубарян, Г. Г. Жамгарян, Р. В. Топчян, А. Н. Саргсян, А. А. Мелконян

Усовершенствование системы управления учебным процессом Ереванского государственного университета: Контроль качества образования | Ер., изд. ЕГУ, 2004, 39 с.
 

Հոդված/Article

Յու. Լ. Վարդանյան, Ա. Կ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շահինյան

Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76 |

Ն. Կ. Հարությունյան, Ա. Կ. Գրիգորյան

Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8 |

Симонян А. Г., Григорян А. К.

Проблемы модернизации университетского образования в условиях мирового финансового кризиса | Вестник Волгоградского государственного университета № 2, 2013 г., Мировой опыт университетского образования. Приложение к серии 6, Университетское образование, 46 с.

Вартанян Ю.Л. , Аджян Г.С. , Григорян А.К.

Долина устойчивости странных карликов | Астрофизика , т. 55, 113-126 , 2012

Симонян А. Г., Григорян А. К.

Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для инновационной экономики | Материалы международной конференции, 20-21 января 2011 года, г. Москва, стр. 71-77

Вартанян Ю.Л., Аджян Г.С. , Григорян А.К.

О странных карликах | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 35-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ 2010-2011 ուստարվա գործունեություն Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2010 , էջ 32-34

Вартанян Ю. Л., Аджян Г. С., Григорян А. К., Саркисян Т. Р.

Устойчивость странных карликов I | Статический критерий устойчивости. Постановка задачи, Астрофизика, т.52, с. 325, 2009

Vardanyan Yu. L., Hajyan G. S., Grigoryan A. K., Sargsyan T. R.

Stability and observational properties of strange dwarfs | Gravitation and Cosmology,v.15, p.188, 2009.

Вартанян Ю. Л., Аджян Г. С., Григорян А. К.

Устойчивость странных карликов | Астрофизика, т.52, с. 325, 2009. Астрофизика, т.52, с. 481, 2009

Вартанян Ю.Л., Аджян Г.С. , Григорян А.К.

Устойчивость странных карликов I. Статический критерий устойчивости. Постановка задачи | Астрофизика, т.52, с. 481-491, 2009

Вартанян Ю.Л. , Аджян Г.С. , Григорян А.К.

Сверхплотные звезды содержащие странные барионы | Астрофизика, т.52, с. 325-332, 2009

Вартанян Ю. Л., Аджян Г. С., Григорян А. К., Саркисян Т. Р.

Устойчивость странных карликов II | Результаты вычислений, Астрофизика, т.52, с. 481, 2009

Вартанян Ю. Л., Григорян А. К., Саркисян Т. Р.

Модели странных звезд с корой и странных карликов | Астрофизика, т.47, 223-236,2004

Vartanyan Yu.L. , Grigoryan A.K. , Sargsyan T.R.

On strange quark dwarfs | In “Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics”, Kharkov National University, 2004, p.118-121

Вартанян Ю. Л., Григорян А. К.

О странных кварковых звездах малых масс с корой | Астрофизика, т.44, 469-474, 2001 (Astrophysics, v.44, 382, 2001)

Вартанян Ю.Л. , Алавердян Г.Б., Арутюнян А.Р. , Григорян А.К.

Странная кварковая материя в сверхплотных звездах | Сборник научных статей, посвященный 25-летию основания Радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, 2001, с.39-44

Аджян Г. С., Вартанян Ю. Л., Григорян А. К.

Странные звезды и их остывание при позитронной электронейтрализации кварковой материи | Астрофизика, т.42, 617-630, 1999 (Astrophysics, v.42, 467, 1999)

Вартанян Ю. Л., Григорян А. К.

Модели странных звезд с корой | Астрофизика, т.42, 439-448, 1999 (Astrophysics, v.42, 330, 1999)

Аджян Г. С., Вартанян Ю. Л., Григорян А. К.

Красный гигант со странной звездой в качестве ядра | Основные сходства и отличия от объектов Торна-Житков, Астрофизика, т.41, с.533-544, 1998

Yu. L. Vartanyan, A. R. Harutyunyan, A. K. Grigoryan

On Strange Stars | Astron. Lett., 21, 122-125, 1995.

Вартанян Ю. Л., Арутюнян А. Р., Григорян А. К.

О странных звездах | Письма в Астрон.ж., т.21, 136-139, 1995

Вартанян Ю.Л., Григорян А.К., Хачатрян Г.А.

О дефекте массы странных звезд | Астрофизика, т.38, с.269-278, 1995

Вартанян Ю. Л., Арутюнян А. Р., Григорян А. К.

Странная кварковая материя и модели странных звезд | Астрофизика, т.37, 499-514, 1994

Yu. L. Vartanyan, A. R. Harutyunyan, A. K. Grigoryan

Strange Quark Matter and Strange Stars Models | Astrofizika, 37, 499-514, 1994 (in Russian)
 

Թեզիս/Thesis

Vartanyan Yu. L., Hajyan G. S. , Grigoryan A. K.

Stability Valley of Strange Dwarfs: When Can They Explode? | In book of abstracts of Int. Conf. on the Physics of Neutron Stars, eds: D. A. Baiko, Yu. A. Uvarov and D. G. Yakovlev, Saint-Peterburg,July 11-15, 2011, p.56

Vartanyan Yu.L. , Hajyan G.S. , Grigoryan A.K. , Sargsyan T.R.

The stability valley of strange dwarfs | Abstract booklet of the International Conference “Compact stars in the QCD phase diagram II (CSQCDII)”, Beijing, China, May 20-24, 2009, p.42

Вартанян Ю.Л. , Аджян Г.С. , Григорян А.К. , Т.Р.Саркисян

Устойчивость и наблюдательные проявления странных карликов | 13-ая Российская гравитационная конференция (международная коференция по гравитации, космологии и астрофизике RUSGRAV-13) РУДН, Москва, 23-28 июня 2008, с.136

Vartanyan Yu.L. , Grigoryan A.K.

About the influence of crust boundary density on strange stars minimal mass | In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000

Vartanyan Yu.L. , Grigoryan A.K.

On strange quark stars | In Proceedings of the 20th Texas Simposium on Relativistic Asrophysics, Austin, Texas, Dectember 10-15, 2000, p.71

Вартанян Ю.Л. , Аджян Г.С. , Григорян А.К.

Странные звезды при наличии позитронов | Тезисы 10-ой Российской Гравитационной конференции, Владимир, 1999

Vartanyan Yu.L. , Grigoryan A.K. , Alaverdyan G.B.

Neutron stars with quark cores | Abstract in Plenary Lectures and Contributed Papers, 15th International Conference on General Relativity and Gravitation, Pune, India, 1997, p.159

Vartanyan Yu.L. , Grigoryan A.K. , Harutyunyan A.R.

Strange quark matter and superdense stars models | Abstract in Proceedings of the 14th International Conference on General Relativity and Gravitation, Florence, Italy, 1995