Միքայել Պողոսի Պողոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1999 - 2002 թթ. Մաթեմատիկայի ֆալուլտետ, ԵՊՀ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Ֆրանկլինի ընդհանուր համակարգերի որոշ հատկություններ», ԵՊՀ, 2002թ.

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
2013 թ-ից առ այսօր ՀԱՀ Բնագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետի դասախոս
2007 - 2014 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Օպտիմալ կառավարման տեսության և մատավոր մեթոդների ամբիոնի դոցենտ
2005 - 2014 թթ., ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող
2003 - 2007 թթ., ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոնի ասիստենտ
2001 - 2003 թթ., ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Մաթեմատիկական անալիզ, Հաշվման մեթոդներ, Վարիացիոն հաշիվ
Մասնագիտական դասընթացներ` Բաշխումների տեսություն, Սոբոլևի տարածություններ, Ազատ եզրով խնդիրներ, Մասնակի ածանցյալներով հավասարումների տեսության լրացուցիչ գլուխներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազատ եզրով խնդիրներ, Օրթոգոնալ շարքեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. NFSAT MA 070-02/ CRDF 12011 - 2003-2004
2. ANSEF – 2005

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական մաթեմատիկական ամսագիր (խմբագրության անդամ)

michael@ysu.am
(+374 10) 55-11-48


Անձնական կայք

Միքայել Պողոսի Պողոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ.Պ. Պողոսյան, Վ.Հ. Մարտիրոսյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Ս.Գ. Ռաֆայելյան, Ա.Ա. Սահակյան, Ա.Ի. Պետրոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ

Վ.Վ.Ավետիսյան, Մ.Պ.Պողոսյան

Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում (դասախոսություններ) | Ոսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 147 էջ

Մ. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Ա. Հակոբյան, Վ. Մուսոյան, Մ. Պողոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ

Ա. Մ.Հակոբյան, Մ. Պ. Պողոսյան, Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Վ.Խ. Մուսոյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ
 

Հոդված/Article

Avetik Arakelyan, Rafayel Barkhudaryan, Michael Poghosyan

Numerical Solution of the Two-Phase Obstacle Problem by Finite Difference Method | Armenian Journal of Mathematics. 2015, v. 7, no. 2, p. 164-182 armjmath.sci.am

A. Arakelyan, R. Barkhudaryan, M. Poghosyan

An error estimate for the finite difference scheme for one-phase obstacle problem | Proceedings of NAS RA - Mathematics, 46, (3), 2011, pp. 3-16 Published translation Journal of Contemporary Mathematical Analysis 46 (3) , pp. 131-141 (2011) |

Arakelyan, A., Barkhudaryan, R., Pogosyan, M.

An error estimate for the finite difference method for the one-phase obstacle problem | (Russian) Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 46 (2011), no. 3, 3–16; translation in J. Contemp. Math. Anal. 46 (2011), no. 3, 131-141

Arakelyan A. G., Barkhudaryan R. H., Poghosyan M. P.

Finite difference scheme for two-phase obstacle problem | Dokl. Nats. Akad. Nauk Armen. 111 (2011), no. 3, 224-231

Poghosyan M., Arnarson T., Djehiche B., Shahgholian H.

A PDE approach to regularity of solutions to finite horizon optimal switching problems | Nonlinear Anal. 71 (2009), № 12, p. 6054–6067

Poghosyan M.P., R.R. Teimurazyan

A one-phase parabolic problem with a free boundary in a convex ring | Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 44 (2009), № 3, 67--84; translation in J. Contemp. Math. Anal. 44 (2009), № 3, p.194-206

Poghosyan M.P., A. Acker, H. Shahgholian

Convex Configurations for Solutions to Semilinear Elliptic Problems in Convex Rings | Communications in Partial Differential Equations, v. 31, no. 7-9, 2006, p1273 – 1287

Poghosyan M.P., K. A.Keryan

The Periodic Franklin System as Basis In H^1[0, 1] | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol. 40, № 1, 2005

К.А. Керян, М.П. Погосян

Общая периодическая система Франкли- на как базис в H1[0,1] | Изв. НАН Армении, Сер. Математика, 40:1(2005), 61-84

Poghosyan M.P., A. Acker, A. Henrot, H. Shahgholian

The multi-layer free boundary problem for the p-Laplacian in convex domains | Interfaces and Free Boundaries, № 6 , 2004, p.81-103

Poghosyan M.P.

Almost everywhere convergence of series by generalized Franklin systems | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol.35, № 2, 2000

Poghosyan M.P.

Uniqueness of series by general Franklin systems | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol. 35, № 4, 2000

G. G Gevorkyan

On uniqueness of general orthogonal series | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol. 35, № 5, 2000

G. G. Gevorgyan, M. P. Poghosyan

On uniquenness of general orthogonal series | Izvestija Akad. Nauk Arm. SSR, ser. Mat, (in Russian), 35(2000), No. 5, 76-79. English translation in J. Contemp. Math. Anal., 35(2000), No. 5, 81-83