Կանոնադրություններ, Ծրագրեր, Պայմանագրեր եւ այլ փաստաթղթեր
Դիմորդ
Օրենսդրություն և կրթական որոշ փաստաթղթեր
Կրթությունը ԵՊՀ-ում
Բարի գալուստ ԵՊՀ կրթական կայքէջ
Երևանի պետական համալսարանն իր շրջանավարտների մրցունակությունը տեղական և գլոբալ աշխատաշուկայում ապահովելու նպատակով տրամադրում է բարձրորակ կրթական ծառայություններ։ կարդալ ավելին...
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց

Սույն ուղեցույցերը և դասընթացների տեղեկագրքերը պարունակում են օգտակար տեղեկատվություն Երևանի պետական համալսարանում կրեդիտային համակարգով առկա և հեռակա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման կարգի, համալսարանի ֆակուլտետների կողմից բակալավրի և մագիստրոսի կրթական մակարդակներում առաջարկվող ուսումնական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և աշխատածավալների, այդ ծրագրերի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված կրթական արդյունքների, ինչպես նաև գնահատման ձևերի և չափանիշների վերաբերյալ:

Քարտեզ