Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
2019-2020 ԹԹ. ՈւՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈւՍՈւՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈւՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈւՑԱԿՆԵՐ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2020-2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ:


ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ


 

Դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է՝ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգ»-ի համաձայն:

 

ԵՊՀ կարող են ընդունվել միջնակարգ, նախնական մասնագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք, ՀՀ երկքաղաքացիները, օտարերկրացիները՝ առանց տարիքային սահմանափակման:

 

ԵՊՀ որևէ կրթական ծրագրի մրցույթին առաջինը մասնակցելու համար դիմորդներն ընդունելության դիմում-հայտը և փաստաթղթերը հանձնում են ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողով:

 

 

 Դիմորդը դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացնում է՝
 1. Տվյալ ուստարվա շրջանավարտները ներկայացնում են տնօրենի կողմից հաստատված լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու վերաբերյալ: Նախորդ տարիների շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ,
2. 6 լուսանկար (3x4 սմ չափսի),
3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) և պատճեն,
4. Ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր, որը վճարվում է ԵՊՀ հաշվապահությունում՝ ընդունող հանձնաժողովում:

 

ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգով սահմանված արտոնություններից օգտվելու դեպքում ներկայացվող լրացուցիչ փաստաթղթերն են`


ԿԵՏ 105
• Տեղեկանք զինծառայող ծնողի զոհվելու մասին (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից),
• Ծնողի մահվան վկայականը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից),
• Դիմորդի ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից):

ԿԵՏ 106 - 1

• Անձնագիրը և ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից),
• Տեղեկանք 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, կամ մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամ լինելու մասին (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից):

ԿԵՏ 106 - 2

• Անձնագիրը և ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից),
• Առանց ծնողական խնամքի մնալու մասին հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից):

ԿԵՏ 107

• Զինվորական գրքույկ և տեղեկանք զինվորական կոմիսարիատից ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցնելու մասին (տեղեկանքի բնօրինակը և պատճեն 1 օրինակից):

 


ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ


ԵՊՀ հեռակա ուսուցման բակալավրիատի կրթական ծրագրով 2019-2020 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների, տեղերի և ուսման վարձերի ցանկը:

 

 

 Դիմորդը դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացնում է՝

1. Ավարտական փաստաթուղթ ատեստատ կամ դիպլոմը միջուկի հետ (երկու դեպքում էլ բնօրինակը)
2. 6 լուսանկար (3x4 սմ չափսի)

3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
(բնօրինակը և պատճեն 1 օրինակից)

4. Փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու, ինչպես նաև ընդունելության քննությունների համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագրերը, որը վճարվում է ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողովում

5. 2018թ. և 2019թ. «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Ֆիզիկա», «Աշխարհագրություն» և «Օտար լեզու» (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն և ռուսաց լեզուներ) առարկաների միասնական քննությունների և 2019թ. կենտրոնացված համակարգով հանձնած քննությունների դրական գնահատականները հավաստող փաստաթուղթ:

 

ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության կարգով սահմանված արտոնություններից օգտվելու դեպքում ներկայացվող լրացուցիչ փաստաթղթերն են`


ԿԵՏ 29 - 1)

Անձնագիրը և ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից)
Տեղեկանք 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, կամ մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամ լինելու մասին (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից)


ԿԵՏ 29 - 2)

Անձնագիրը և ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից)
Առանց ծնողական խնամքի մնալու մասին հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից)


ԿԵՏ 30

Տեղեկանք զինծառայող ծնողի զոհվելու մասին (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից)
Ծնողի մահվան վկայականը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից)
Դիմորդի ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճեն 2 օրինակից)


ԿԵՏ 31

Զինվորական գրքույկ և տեղեկանք զինվորական կոմիսարիատից ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցնելու մասին (տեղեկանքի բնօրինակը և պատճեն 1 օրինակից)


ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողովը գործում է ԵՊՀ  մարզահամալիրում:

Հեռ.` (+374 60) 710770, 87-70 (ներքին) (+374 60) 710777, 87-77 (ներքին)

Էլ. փոստ`pre-ued@ysu.am