Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ
Փիլիսոփայություն
Հոգեբանություն


Մագիստրատուրա
Փիլիսոփայություն - բարոյագիտություն

Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն

Կառավարման հոգեբանություն

Ճգնաժամային հոգեբանություն և միջամտություն

Կիրառական հոգեբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Քաղաքացիական հասարակության գաղափարն ու մոդելները. զարգացման միտումները. թեր և դեմ փաստարկներ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Մերի Միքայելյան
Գաղափարախոսության և ուտոպիայի հարաբերակցությունը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-26
|
Միլենա Մեսրոպյան
Գեղագիտականի և բարոյագիտականի փոխհարաբերության խնդիրը Ֆրիդրիխ Նիցշեի փիլիսոփայության մեջ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 27-41
|
Теоретические предпосылки применения проективных методов в экспериментальных исследованиях (Պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառման տեսական նախադրյալները փորձարարական հետազոտություններում)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 42-51
|
Темпоральность и парциальность. К проблеме диссо-циативного психического процесса (Տեմպորալությունը և մասնակիությունը. հոգեկանի դիսոցիատիվ գործընթացի խնդիրը)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 52-61
|