Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ
Փիլիսոփայություն
Հոգեբանություն


Մագիստրատուրա
Փիլիսոփայություն - բարոյագիտություն

Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն

Կառավարման հոգեբանություն

Ճգնաժամային հոգեբանություն և միջամտություն

Կիրառական հոգեբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Образность. Опыт постижения реальности
2017 | Հոդված/Article
Психология восприятия: трансцендентальная перспектива. Сборник научных статей. 2017, стр. 204-216
Հ. Մ. Ավանեսյան , Ա. Ս. Գևոգյան
Արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանական-վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման հիմնահարցերը
2017 | Հոդված/Article
Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: 2017թ․, 11, 290-293 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիատական ինքնուրույնությունը և ձեռներեցությունը որպես կոմպետենտության նախապայման
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 222-227 էջ, Հայաստան
Прозрения Рильке в область бессознательного
2017 | Հոդված/Article
Перспективы Науки и Образования. 2017, 2(26), стр. 32-44
|
Արիստոտելյան գաղափարները Գրիգոր Տաթեվացու փիլիսոփայության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2017թ․, Դ, 114-134 էջ, Հայաստան